Article image
Konjunkturen

Konjunkturen: Arbetsmarknaden presterar starkt i Göteborgsregionen

Arbetsmarknaden fortsätter att prestera starkt och regionen visar på starkast sysselsättningstillväxt och lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Vi gör ett nedslag i Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Main content

Jobbtillväxten fortsatt stark Göteborgsregionens hårt arbetande näringsliv skruvar upp takten ytterligare och jobbtillväxten fortsätter starkt uppåt även denna period. Under tredje kvartalet 2018 var sysselsättningstillväxten i Göteborgsregionen 2,6 procent på årsbasis. 553 000 personer var sysselsatta, vilket kan jämföras med 539 000 personer samma period 2017. Sysselsättningstillväxten i Göteborgsregionen var klart starkare än i Malmöregionen (+1,6 procent) och Sverige (+1,6 procent) och marginellt starkare än i Stockholmsregionen (+2,5 procent).

Vi ser ett fortsatt behov av arbetskraft i branscher som just nu är inne i en högkonjunktur. Bland annat finns utrymme för ökad sysselsättning inom kunskapsintensiva tjänster och IT-tjänster som korskopplar mot fordons-, maskin- och byggindustrin. Bland annat så har Ericsson annonserat att man kommer rekrytera drygt 100 mjuk- och hårdvaruingenjörer de kommande åren. Sysselsättningsbehovet är även stort inom övriga delar av branschen företagstjänster samt inom partihandeln.

Lägst arbetslöshet, men stort utanförskap

Arbetslösheten fortsätter att minska i Göteborgsregionen vars arbetsmarknad även denna period uppvisar lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. I oktober 2018 var arbetslösheten 5,5 procent (-0,1 procentenheter på årsbasis). Drygt 28 400 personer var öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program under oktober månad. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 5,8 procent (-0,3 procentenheter på årsbasis) och i Malmöregionen uppmättes arbetslösheten till 9,7 procent (-0,5 procentenheter på årsbasis). För Sverige i stort stannade arbetslösheten vid 6,9 procent.

Likt i förra rapporten går det något långsammare att få personer i arbete i Göteborgs arbetsmarknad. Även om arbetslösheten minskar bland utrikes födda personer så fortsätter den vara hög. I oktober var drygt 17 200 utrikes födda personer arbetslösa, vilket utgör en klar majoritet på 61 procent av arbetslösa i regionens arbetskraft. Mest anmärkningsvärd är arbetslösheten bland unga utrikes födda där 23 procent av arbetskraften står utan arbete (för Sverige var motsvarande 28,3 procent). Ser vi istället till hela gruppen utrikes födda så ligger arbetslösheten på 15,7 procent, vilket trots allt är en minskning med 0,7 procentenheter på årsbasis (för Sverige var motsvarande 20,1 procent).

Vad som är positivt är att många utrikes födda personer har lämnat det arbetslösa stadiet och har tagit klivet in på arbetsmarknaden. Men nya påfyllningar av utrikes födda i arbetskraften gör att den verkliga minskningen inte riktigt syns i statistiken och därmed förhåller sig arbetslösheten alltjämt hög för denna grupp. Fortsatta insatser krävs för att ytterligare förbättra gruppens chanser till att snabbare träda in på arbetsmarknaden.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content