Article image
Konjunkturen

Konjunkturen: Många branscher i Göteborgsregionen går fortsatt bra

Högkonjunkturen i Göteborgsregionen har mattats av under hösten men många branscher går fortsatt bra. Vi gör nedslag i Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Main content

Göteborgsregionens näringsliv har sedan hösten 2016 upplevt högkonjunktur. Dock framgår det i Västra Götalandsregionens och SCB:s undersökning för hösten 2018 att högkonjunkturen nu mattats av och att läget numera visar på en konjunktur som är starkare än normalt. Konjunkturindex för hösten 2018 stannade på 34 för Göteborgsregionen. Resultatet är en bra bit ifrån förväntningarna från förra våren (då höstprognosen uppgick till 52) och innebär en minskning med hela 12 enheter. Undersökningen visar dock att företagen har något mer optimistiska förväntningar framåt våren 2019, då läget återigen förväntas närma sig högkonjunktur.

Högkonjunktur för många, men läget har dämpats

Sedan mätningen i våras har läget har dämpats i nästintill alla branscher. Bäst konjunktur upplever företagen inom IT-tjänster med ett konjunkturindex på 65. Trots att läget har dämpats upplever ändå industriföretagen inom fordon, bygg, maskin och elektronik, samt företagstjänster och partihandeln att läget fortfarande är högkonjunktur, dock till en klart dämpat takt. Den största konjunkturförbättringen jämfört med mätningen i våras stod livsmedelsindustrin för. Sett till industribranscherna är det fordons- och kemiindustrin som faller mest tillbaka och det är endast elektronikindustrin och livsmedelsindustrin som upplever ett något starkare läge sedan i våras.

Trots dämpning över stora delar av industribranscherna upplever de flesta företagen ändå att både global och inhemsk marknad ökat, att orderstockarna är lagom stora och att lönsamheten är god. Även sysselsättningen totalt sett inom industriföretagen är något större än i våras.

Byggbranschens avmattning fortsätter men läget är fortsatt högkonjunktur. Byggandet har ökat något och likaså de antagna anbuden. Samtidigt uppger hälften av byggföretagen att de ökat sysselsättningen.

Bristen på arbetskraft, bland annat på tekniska tjänstemän, ses som ett fortsatt expansionshinder branschen. IT-företagen upplever att omsättningen ökat något och att lönsamheten är någorlunda god. 5 av 10 IT-företag uppger även att sysselsättningen ökat.

Även partihandeln rapporterar ökad inhemsk och global omsättning och lönsamhet. I vårprognosen för 2019 visar IT-tjänster, elektronikindustrin, partihandeln och fordonsindustrin att rådande högkonjunktur stärks ytterligare. Å andra sidan tror företagen inom maskinindustri, byggindustri och sällanköpshandel att läget försämras.

 

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content