Article image
Konjunkturen

Konjunkturen: Svag ökning av ledig kontorsyta i Göteborg

Vakansgraden på ledig kontorsyta i Göteborg har ökat något mellan de två senaste kvartalen men ligger fortfarande på en låg nivå. Samtidigt faller bostadspriserna. Vi gör ett nedslag i Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Main content

I JLLs fastighetsmarknadsrapport för tredje kvartalet 2018 ökar vakansgraden i Göteborg något mellan de två senaste kvartalen. Trots ökningen ligger vakansgraden på en fortsatt låg nivå. Under tredje kvartalet 2018 fanns 4,5 procent ledig kontorsyta i Göteborg, vilket motsvarar en minskning på 0,8 procentenheter jämfört med samma period året innan. Under kvartalets gång har cirka 14 000 m2 kontorsyta färdigställts. Cirka 166 000 m2 är just nu under byggnation och av dessa förväntas ytterligare runt 5 000 m2 färdigställas framåt årsskiftet. Mestadels av pågående byggnation sker i CBD (Central Business District), Övriga Innerstaden samt Norra Älvstranden. På ett års sikt ökar hyrespriserna i CBD, Norra Älvstranden samt Östra Göteborg, medan hyresnivåerna håller sig oförändrade i övriga delar av Göteborg.

Störst prisfall på bostadsrätter i Göteborg

I oktobersammanställningen från Valueguard ses bostadsrättspriserna ha återhämtat sig på årsbasis jämfört med förra konjunkturrapporten. Återhämtningen på årsbasis är dock starkast för bostadsrätter i Malmö och Stockholm. I oktober 2018 såg både Göteborg (-3,8 procent på årsbasis) och Stockholm (-2,6 procent på årsbasis) minskade bostadsrättspriser, medan motsvarande i Malmö (+0,6 procent på årsbasis) ökade marginellt. På något kortare sikt, 1-3 månader, faller bostadsrättspriserna i Göteborg, medan de är oförändrade i Stockholm och ökar i Malmö.

När det gäller huspriser ser situationen någorlunda lik ut. Starkast prisstegring sker i Malmöregionen (+4,3 procent på årsbasis), medan motsvarande i Göteborgsregionen faller marginellt (-0,8 procent på årsbasis). I Stockholmsregionen faller huspriserna som mest (-4,2 procent på årsbasis). Ser vi på utvecklingen 1-3 månader tillbaka i tid så ökar huspriserna som mest i Malmöregionen och Göteborgsregionen, medan de minskar i Stockholmsregionen. Göteborgs bostadsmarknad är fortsatt trögrörlig. Annonstiderna blir allt längre och objekten allt svårare att få sålda, framförallt vad gäller bostadsrätter. Möjligtvis kan denna utveckling indikera på en dämpad takt i produktionen av bostadsrätter framåt 2019.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content