Article video

Lindholmen – innovation, samverkan, forskning och testbäddar

Hur kunde ett nedlagt varvsområde utvecklas till en ledande innovationsmiljö? Varför är den så unik och vad betyder den för Göteborgsregionens utveckling? Vi låter några röster berätta om nycklarna bakom Lindholmens framgång.

Bengt Arne Sjökvist, programansvarig för PICTA på Lindholmen Science Park, pratar om innovation, samverkan, forskning och testbäddar.

Main content

Innovation

”PICTA (Prehospital ICT Arena) drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Syftet är att arenan genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning ska säkerställa att IT och e-hälsa används på ett bra sätt inom den prehospitala vården, alltså den vård som utförs mellan tidpunkten från det att vårdbehovet uppstår till ankomsten till exempelvis sjukhuset.

Vi har mycket fokus på innovation på Lindholmen Science Park och innovation i bemärkelsen nyttiggörande. I mångt och mycket handlar det om att ta saker som redan finns och se till att de kommer till nytta och används i samhället på olika sätt. Vi är en del av det regionala innovationsklustret men vårt primära syfte är att göra nytta av befintliga lösningar. 

Citat

Lindholmen skapar förutsättningar för open innovation – man samlar folk lite mer förutsättningslöst och bygger förtroende mellan de människor som finns runt bordet för att accelerera intern innovation.

Lindholmen skapar förutsättningar för open innovation – man samlar folk lite mer förutsättningslöst och bygger förtroende mellan de människor som finns runt bordet för att accelerera intern innovation. När man tar in konkurrerande företag kanske de inte sätter sig direkt och delar sina innersta tankar och idéer för man är rädd att andra ska gå och sno dem. Därför måste man hitta ett sätt att skapa förtroende mellan parterna men också identifiera projekt som alla inser att de har nytta av att de görs och som ingen skulle kunna genomföra på egen hand. Jag vill att PICTA ska stå för trovärdighet, kunskap och passion. Ska du kunna gå ut och driva frågor inom sjukvården tillsammans med landsting och andra måste de känna att du vet vad du pratar om. Men ska man kunna vara riktigt proaktiv måste man också ha passion för området. Driva frågorna helt enkelt. Och där ska vi vara bäst.”

Samverkan

”Det är inget tekniskt problem att vi inte drar mer nytta av ICT inom hälso- och sjukvården, vi har teknik så det räcker och blir över. Problemet är att vi inte får ut den. Det är därför vi försökt samla aktörer som är involverade i de här frågorna i PICTA. Ska e-hälsa lyckas måste vi hitta nya sätt att samverka. Lindholmen erbjuder en neutral plattform där det här sättet att jobba passar som hand i handske.

Citat

Ett samverkansprojekt kräver en idé om vad de inblandade ska jobba kring, vad man ska kunna uppnå och hur man får igång en diskussion. Detta är något vi är specialister på här på Lindholmen.

Samverkan är en av grundbultarna i Lindholmen Science Parks verksamhet och det är en konstart i sig att få till detta som handlar om betydligt mer än att koka kaffe och bjuda in rätt folk. Ett samverkansprojekt kräver en idé om vad de inblandade ska jobba kring, vad man ska kunna uppnå och hur man får igång en diskussion. Detta är något vi är specialister på här på Lindholmen. Sedan har ju Lindholmen hållit på ett tag nu och byggt upp en dragningskraft i själva namnet vilket gör det lätt att locka till sig människor utifrån. Miljön är innovativ och öppen och det är lätt att skapa nya kontakter.

Vi ska vara starka regionalt men vi ska hela tiden ha ett nationellt fokus. Utifrån den här plattformen PICTA har det byggts upp ett regionalt kluster inom prehospital sjukvård så vi börjar få en ganska unik och intressant utvecklingsplattform mellan regionen, sjukhus, ambulansverksamheter, Chalmers och företagen.”

Forskning och testbäddar

”Lindholmen är ingen forskningsaktör. Samtidigt är kopplingen till forskningen väldigt viktig för Lindholmens innovationsarbete. För forskarna är möjligheten att vara med i våra program en bra kanal ut för det man forskar på och även en möjlighet att få input till ny forskning. Det är viktigt att det finns gränsgångare som rör sig mellan de här miljöerna och att vi på Lindholmen förstår både forskningens och företagens spelregler Det är också oerhört viktigt att veta vilken som är affärsidén. Ju tydligare man är, desto lättare är det att se hur man kan samarbeta och tillsammans bli mycket bättre.

Citat

Om vi på Lindholmen bygger upp flera olika testbäddar som på något sätt jackar i varandra skapar vi ännu mer värde och kan göra ännu större saker tillsammans. 

Testbäddar är jätteviktiga för att studera hur en idé fungerar i en begränsad och kontrollerad miljö innan man rullar ut den i bredare skala. De ökar helt enkelt chansen för ett bra införande betydligt. Testbäddar är också bra för att övertyga andra om att något faktiskt fungerar. Om vi på Lindholmen bygger upp flera olika testbäddar som på något sätt jackar i varandra skapar vi ännu mer värde och kan göra ännu större saker tillsammans. 

PICTA har fått pengar för att bygga upp en prehospital testbädd. Vi får disponera en ambulans som vi utrustar med kameror och annat och jobbar vidare med fullskaliga simuleringar så att vi vet att IT-lösningarna används på rätt sätt och att vi förstår hur de kommer påverka arbetsprocesserna. Det handlar mycket om att optimera vårdkedjor så att man har rätt beslutsunderlag hela tiden och tar patienten till den mesta adekvata behandlingen så fort som möjligt.

Ett annat projekt är att genom video stötta hanteringen av akuta strokepatienter i ambulans och vart de ska transporteras. Vissa typer av stroke ska till Sahlgrenska punkt slut för det är den enda stället där man kan ge adekvat behandling och tidsfaktorn är jättekritisk. Då kan man inte mellanlanda på något annat sjukhus. Vi gör neurologiska undersökningar via video mellan ambulansen och strokejourer och så fattar de beslut tillsammans. Nu håller vi precis på att rigga för de första kliniska försöken med patienter. Vår förhoppning är att detta ska leda till ett brett genomförande i hela regionen."

Färgbox

PICTA

PICTA (Prehospital ICT Arena) drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Syftet är att genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala sjukvården.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content