Article image
Beatrice Silow

Ny rapport pekar på kompetensbrist inom IT

IT är regionens tillväxtmotor – men minst 12 000 personer med IT-kompetens saknas för att Västsverige ska utvecklas i rätt riktning. Det varnar branschorganisationen IT&Telekomföretagen för i sin senaste rapport.

Main content

Det är tredje gången som IT&Telekomföretagen tar fram en rapport om bristen på spetskompetens inom IT. I år ser siffrorna dystrare ut än någonsin. 
– Det som saknas är framför allt personer för kvalificerad dataanalys men också programmerare, digitala ledare och kompetens inom user experience. Men alla kompetenser inom digital utveckling är väldigt starkt efterfrågade, sa Fredrik von Essen från IT&Telekomföretagen. 

I rapporten listas elva konkreta förslag inom fyra huvudområden, som en beställningslista till arbetsmarknadsaktörer och utbildningsväsende. Men redan nu pågår flera lokala initiativ i jakten på arbetskraft. IT-konsultbolaget Sigma har till exempel startat egna kodutbildningar för mellanstadieelever och särskilda programmeringskurser för tjejer. De är också mentorer för nyanlända akademiker. 
– Vi måste lära fler att programmera det vi vill använda. Annars blir vi bara konsumenter, sa Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Sigma.

I Västsverige finns planer på en storsatsning på EdTech IT-lösningar för lärande. Här kan entreprenörernas innovationer fungera som en drivkraft för såväl storföretag som akademi. 
– Vi är uppstickare som ser ett behov och bidrar med nytänkande. Men samverkan saknas för att ta nästa steg, sa Annica Andersson på EdTech-företaget Mobile Stories.
– Innovation och kreativitet borde tas in mer på de traditionella ingenjörsutbildningarna – där finns en enorm potential, sa Elias Berge på EdTech-företaget Hypocampus.

Johan Magnusson på ITIT, Institutionen för Tillämpning av IT, bedömer att de IT-studenter som utexamineras fram till 2022 bara löser en tiondel av kompetensbehovet.
– Men vi är också involverade i lärarprogrammet för att bistå pedagogerna och har dessutom ett starkt fokus på tillämpning i andra utbildningsprogram så att studenter är anställningsbara från dag 1, sa han.

Tydlig och begriplig kravlista
På plats fanns också två politiker, Aron Modig (MP) och Anna Johansson (S). De tackade för en tydlig och begriplig kravlista och lyfte särskilt fram kvalitetshöjning inom skola och högre utbildning samt en förbättrad integrationsprocess som viktiga åtgärder.
– Men regionen måste också bli mer attraktiv vad gäller bostäder, service och skattetryck, konstaterade Aron Modig. 
Anna Johansson vittnade om att kompetensbristen just nu lyfts fram i alla branscher och alla delar av Sverige. Just IT får god draghjälp av den digitaliseringsstrategi som regeringen introducerade i våras. Men hon poängterade att företagen, nu när behovet är skriande, också behöver tänka mer flexibelt.
– Företagen måste säkerställa kompetensutveckling och erbjuda fler att komma in och pröva på, även de som inte har exakt de kvalifikationer som krävs.

En av de röda trådarna i diskussionen var behovet av fler arenor för samverkan mellan akademi, samhälle och näringsliv, mellan stora och små företag. En uppgift som Business Region Göteborg engagerar sig i på flera sätt, bland annat genom Digital Agenda Västra Götaland, och också genom TechNordic som är ett INTEREG-samarbete mellan Norra Jylland, Norge och Västsverige, berättade Erik Behm, Area & Investment Manager ICT på Business Region Göteborg.
-Vi verkar för att initiera ett nytt klusterinititaiv och utgår från branschföreningen Swedish EdTech Industry menar Erik Behm, Area & Investment Manager ICT på Business Region Göteborg.
– Utöver EdTech undersöker vi också förutsättningarna att initiera nya nätverk inom AI & Big Data samt Safety & Security.

Anna-Lena Johansson

Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg inom området kompetensförsörjning på Business Region Göteborg har under 2017 tillsammans med Arbetsmarknad och vuxenutbildningen i Göteborgs stad m.fl. arbetat fram en regional Kompetensförsörjningsplan för bättre jobbmatchning och ökad sysselsättning. 


Vilka är regionens allra största utmaningar i kompetensfrågan?
- Att rusta arbetslösa att bli anställningsbara är en av de största utmaningarna som vi som region står inför, säger Anna-Lena Johansson

- Även att finna former som möjliggör att anställa personer utan formell utbildning eller arbetslivserfarenhet. Här finns ett förslag från arbetsmarknadens parter om etableringsanställningar som är ett välkommet förslag.
 
- Att i denna högkonjunktur hinna kompetensutveckla medarbetare så att företagen kan behålla och stärka sin konkurrenskraft på längre sikt, är också en stor utmaning, samt att vissa branscher fortfarande inte är så attraktiva att arbeta i och att utbildningsväsendet inte alltid levererar efterfrågad kompetens, säger Anna-Lena Johansson


Hur arbetar region, kommunerna och näringslivet tillsammans med frågan?
- Detta är en prioriterad fråga i de politiskt styrda organisationerna och det finns många olika satsningar tillsammans med företag och föreningsliv. 

- En undersökning från Business Region Göteborg visar på ett stort intresse från företagen att ta ett socialt ansvar och bidra till ökad integration och att samverka med skolan. Vi är mitt uppe i arbetet med att göra det enklare för företagen att snabbare kunna hjälpa till i olika aktiviteter, säger Anna-Lena.

Hur ser strategierna ut för regionen för att möta behoven av ökad kompetens?
- I den kompetensförsörjningsplan vi har tagit fram identifierar vi tre övergripande framgångsfaktorer för regionens kompetensförsörjning : Attraktion, Samverkan och Utbildning. Vi har nu gått vidare med ett antal utmaningar som förhoppningsvis leder till att företagen enklare får tag på kompetens. Dock är flera av strategierna av strukturell art och de tar lite längre tid att förändra. 

- Men kompetensfrågan är ständigt aktuell, oberoende av konjunktur och det gäller också att skapa samverkansstrukturer som håller över tid så att vår region är redo när nästa lågkonjunktur kommer, avslutar Anna-Lena Johansson.

Erik Behm

Hur arbetar Business Region Göteborg med utvecklingen av regionens ICT-bransch?
- Vi arbetar med att attrahera och hjälpa internationella aktörer att etablera sig eller investera i regionen. Dessutom initierar vi nya klusterinitiativ och nätverk och hjälper klusterorganisationer att utvecklas. 
- Mötesplatser är viktiga för att skapa samverkan. Vi i har ett nära samarbeta med en rad aktörer för att regionen ska erbjuda relevanta och ledande mötesplatser, säger Erik Behm.
 
- Vi hjälper ICT-företag ut på nya marknader. Genomgående erbjuder vi kunskap och kontakter på mötesplatser i regionen och globalt, genom sociala medier, nyhetsbrev och web samt vid personliga möten med IT-specialister, entreprenörer och beslutsfattare. En viktig del är att nå ungdomar för att väcka intresse för branschen. Det gör vi exempelvis tillsammans med Universeum, och i olika projekt, säger Erik Behm.

Vilka initiativ arbetar Business Region Göteborg med för attrahera kompetens till ICT?
- Vi arbetar proaktivt med att attrahera företag som kan erbjuda kompetens till regionens företag. Vi arbetar med att attrahera både yrkesverksamma och studenter till regionen. Inom utbildning har vi nära samarbete med Göteborgs Universitet, Chalmers, YH-aktörer med flera, bland annat genom Teknikcollege. 

Vilka prioriterade områden arbetar man med just inom ICT för att skapa långsiktig attraktion till branschen?
- Avgörande är att lyfta fram den kreativitet och innovationskraft som finns inom ICT och därmed få tjejer och killar att ha ICT-branschen som sitt förstahandsval inför den framtida karriären.
- Det gäller också att bibehålla intresset hos ungdomarna och fånga upp idéer som kan lyfta branschen. Ett exempel är vårt samarbete med föreningen Systemtjej , avslutar Erik Behm.

Färgbox

Fakta
IT&Telekombolagen är en bransch- och påverkansorganisation med 1 200 medlemsföretag och 100 000 medlemmar. IT-kompetensbristen är IT&Telekombolagens rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens. Den bygger bland annat på enkätsvar från 200 företag i IT-branschen och konstaterar att 70 000 IT-personer behövs nationellt fram till 2022, varav 12 000 i Västsverige. I rapporten presenteras elva konkreta förslag inom fyra huvudområden: 
• Generella satsningar på digitalisering för att öka samverkan mellan myndigheter och departement samt kompetensutveckla beslutsfattare
• Mer resurser till lärarutbildning och skola
• Satsningar på högre utbildning och fortbildning
• Initiativ för att locka hit internationella talanger och förenkla integration av nyanlända.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content