Article image
Fordonsbranschens kompetensförsörjning

Så stöttas fordonsbranschens kompetensförsörjning

I juni 2017 presenterades en kartläggning av fordonsbranschens kompetensbehov med förslag på åtgärder för att möta industrins utmaningar. Ett halvår senare sker det en hel del i regionen för att stötta företagens kompetensförsörjning.

Main content

Syftet med studien, initierad av Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen, var att kartlägga, analysera och skapa ett underlag för dialog och samverkan kring fordonsbranschens kompetensbehov. Dessutom skulle man föreslå olika åtgärder för att möta företagens behov, i dag och i framtiden.

Vi hade varit ute och träffat många företag och hela tiden återkom man till kompetensförsörjningsfrågan och hur viktig den är. Företagen sa till oss att de ser en utmaning här, berättar Hans Larsson, projektledare Kluster och Innovation på Business Region Göteborg, som ingått i projektgruppen.

Fordonsindustrin genomgår en omställning med digitalisering, uppkoppling, automatisering och elektrifiering och bilarna blir ju mer och mer som en smartphone. Utifrån ett positivt perspektiv innebär det att fordonsindustrin lockar till sig andra kompetenser än man gjorde förr. Å andra sidan vittnar företagen om att konkurrensen om kompetensen ökar mellan fordonstillverkare, leverantörer och konsultbolag och att samma arbetskraft i allt större utsträckning efterfrågas inom telekom och IT-sektorn. Om man inte underhåller systemet med rätt slags kompetens kan det hämma fordonsindustrins konkurrenskraft och utveckling. Det var bakgrunden till att vi gjorde kartläggningen.

Image
Hans Larsson

I kartläggningen föreslog de intervjuade företagen ett antal åtgärder för att möta utmaningarna runt kompetensförsörjningen. Det hela utmynnade i några förslag på hur aktörer som Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, utbildningssystemet med flera skulle kunna stötta företagens kompetensförsörjning. Förslagen rörde:

  • samverkan kring rekrytering
  • samverkansprojekt som stöttar teknikutvecklingen
  • dialog med högskolor och andra utbildningsorganisationer
  • stöttning och samverkan för små och medelstora företag
  • öka intresset för teknik bland unga och kvinnor
  • bostäder och infrastruktur.

Så vad har då gjorts sedan kartläggningen publicerades?  

Samverkan kring rekrytering

Business Region Göteborg har tillsammans med Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram en kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad. Planen ligger till grund för vårt arbete och flera av de saker som uttrycks i kompetensförsörjningsplanen kopplar till hur vi tar oss an utmaningarna för fordonsindustrin, bland annat när det gäller samverkan vid rekrytering, säger Hans Larsson.  Ett annat exempel på samverkan kring rekrytering är plattformen Move to Gothenburg, ett samarbetsinitiativ mellan Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, näringslivet och akademin, var syfte är att locka kvalificerad internationell kompetens till Göteborgsregionen och få dem att stanna och trivas här.

Samverkansprojekt som stöttar teknikutvecklingen

En kartläggning av alla testbäddar i regionen har genomförts i syfte att synliggöra och beskriva hur man kan ta del av testbäddarna. Testbäddarna ligger samlade på den nyligen sjösatta sajten Invest in Gothenburg. Dessutom finns sedan en tid en kartfunktion där man även kan filtrera och avgränsa sökningen efter relevanta testbäddar inom olika områden.

Dialog med högskolor och andra utbildningsorganisationer

I Stadens kompetensförsörjningsplan förslås att man ska skapa och utveckla regionala kompetensråd där det inom respektive bransch sitter representanter från näringsliv, akademi och det offentliga. Syftet med råden är att genom samverkan identifiera behov och matcha efterfrågan på exempelvis utbildningar så att företagen kan få fatt på rätt kompetens i tid. Tanken är att de här råden ska komma igång under 2018.

Stöttning och samverkan för små och medelstora företag

Det pågår insatser för att stötta små och medelstora företag, inte minst genom projektet Digital SME som startar inom kort. Göteborgs Tekniska College, som Business Region Göteborg är delägare i, är en av parterna i projektet och satsningen riktar sig mot små och medelstora företag och deras arbete med strategisk kompetensförsörjning och strategisk plan för digitalisering.

Ett viktigt projekt där vi vill samarbeta med Göteborgs Tekniska College, säger Hans Larsson.

Öka intresset för teknik bland unga och kvinnor:

Flera initiativ för att lock unga och kvinnor till teknikintensiva företag pågår:

Future Skills är en mötesplats i samband med Gymnasiedagarna vars syfte är att skapa en arena där unga får en möjlighet att prata direkt med företag, branscher och utbildningssamordnare.

Det gjordes en pilot 2017 och man kommer göra ett ännu större arbete till nästa år. Här kommer vi att lägga en hel del kraft på att försöka få med fler företag, säger Hans Larsson.

Industrinatten Göteborg är ett försök att visa upp regionens industriföretag och underlätta företagens framtida rekrytering. Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare samtidigt som företagen kan lyfta fram spännande produkter och visa på vägar till framtida jobb. Konceptet har spridit sig över landet och 2018 kommer Industrinatten förutom i Göteborg också hållas i Alingsås och Stenungsund.

Smarta fabriker, som bland annat Göteborgs Tekniska College står bakom, är ett samarbete mellan skola och näringsliv och en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Projektets mål är att med studenter som handleds av företag bygga två minifabriker med tillhörande utställningar samt använda demonstratorerna i aktiviteter som har koppling till kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Inför sommaren 2018 kommer bland andra Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad och Business Region Göteborg starta en pilot som går under namnet Sommartekniker. Sommartekniker vänder sig till elever i årskurs 8 och unga vuxna i syfte att under två veckors tid ge ungdomar lärande och praktisk erfarenhet av teknikbranschen.

Bostäder och infrastruktur

Bostadssituationen i Göteborg uppfattas som ett hinder för att locka kompetens till staden. Behovet av att rekrytera från andra länder eller städer utanför regionen tros fortsätta finnas kvar och då behövs möjligheter för människor att kunna bosätta sig i Göteborg och Västra Götaland med kort varsel. Det byggs som aldrig förr i Göteborg, staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det ska göras plats för 150 000 nya göteborgare och byggas 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. Denna satsning är viktig för Göteborgsregionen och adresserar till viss del utmaningarna avseende bostäder och infrastruktur även om det inte löser den akuta boendeproblematiken.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content