Article video

Smarta innovationer nödvändiga i växande städer

Göteborg befinner sig i det största utvecklingssprånget i modern historia och staden skall växa med nästan en tredjedel. För att möta framtidens utmaningar har Göteborgsregionen antagit en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. 
– För att staden också skall vara attraktiv under den starka tillväxten behöver man ha ett innovationsfokus för att ständigt utveckla sig och möta framtiden, säger Maria Strömberg, avdelningschef för Kluster och Innovation på Business region Göteborg. 

Main content

Vi skall bli fler och vi är redan över en miljon människor i regionen. I stadens tillväxtstrategi har vi slagit fast att vi behöver stärka kärnan i regionen med ytterligare bostäder och yta för företag, och samtidigt skapa en stad som är inkluderande och multifungerande.

För att möta de utmaningar som kommer med en ökad befolkning och en högre belastning på staden så behöver vi bli ännu bättre på innovation. Innovationerna kan till exempel handla om ny teknik och infrastruktur, nya sätt att samarbeta och nya affärsmodeller. 

– När man bygger nytt har man en otrolig chans att bygga in nya smarta lösningar. Det kan till exempel innebära att hitta resurser som kan användas för flera ändamål, att man kan bygga tätare för att få plats med fler funktioner på samma yta och öka tillgängligheten för fler eller att man samnyttjar ytor eller tjänster, fortsätter Maria Strömberg.

– Göteborg är en väldigt gles stad idag. Ska man bygga tätare så kan det till exempel innebära att vi kanske inte kan transportera oss på samma sätt som vi gör idag utan måste hitta nya smarta lösningar, menar Lars Bern, Områdesansvarig för Innovation på Business Region Göteborg. 

Det handlar om att skapa hållbar tillväxt genom att säkra för framtiden utifrån både sociala och miljömässiga aspekter – och där är nyckeln nya innovationer. 

– Det stora utvecklingsprång som vi nu är i innebär att det kommer investeras enorma mängder pengar i staden i form av byggnader, infrastruktur men också verksamheter och tjänster, och att då inte göra det på ett så hållbart och innovativt sätt som möjligt vore ju inte förnuftigt, säger Maria Strömberg. 

Image
Maria Strömberg Lars Bern

Utvecklingssprång skapar marknadspotential
Staden behöver byggas på ett nytt sätt, med alla de utmaningar som det innebär, och då öppnas det upp marknader för nya lösningar och idéer vilket skapar ytterligare attraktion till Göteborgsregionen. 

– Utvecklingssprånget i sig skapar alltså attraktion för de som vill vara med och för de som har spännande lösningar att komma med. Och nya lösningar och idéer för i sin tur med sig nya entreprenörer och företagsmöjligheter också för aktörer som idag inte finns i regionen. En sådan här utvecklingsresa som staden är mitt i öppnar alltså upp för innovationsidéer som skapar marknadspotential, säger Maria Strömberg.

- En ökad marknadspotential bidrar ju i sin tur till ökade investeringar och etableringar av företag som ger ytterligare attraktionskraft och ökad sysselsättning, menar Maria Strömberg.

Hållbar framtid kräver innovation 
Göteborgs Stad har höga ambitioner för framtiden. Man vill vara en hållbar stad öppen för världen vilket syns i stadens många program och strategier. Miljöprogrammet, klimatstrategin, trafikstrategin, näringslivsprogram, programmet för jämlik stad är några exempel på dessa ambitioner. Högt utsatta framtidsmål skapar stora utmaningar som kräver att vi som stad tänker nytt. 
För att möta dessa målsättningar kommer det att krävas nya innovationer och nya idéer vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

Västsverige – en ledande region inom innovation
EU:s Regional Innovations Scoreboard som mäter innovationsförmågan i 214 europeiska regioner beskriver Västsverige som en innovationsledare inom Europa och ger regionen höga betyg för bland annat export av högteknologiska varor, process- och produktutveckling inom SME och välutbildad befolkning. 

– Det beror mycket på att Sverige är ett välutvecklat land, när det kommer till utbildnings- och levnadsstandard, och förutsättningarna med exempelvis god logistik och IT-infrastruktur. Men också för att vi har en låg historia av god samverkan mellan näringsliv, offentlighet, akademi och institut här i regionen. Det är en av våra största styrkor! säger Maria Strömberg.

25 procent av Sveriges totala Forsknings- och utvecklingsutgifter inom privat sektor sker dessutom i Göteborgsregionen*, vilket bidrar till den stora innovationskraften i regionen. 
Mycket av innovationen som sker i regionen sker naturligtvis i fordonsindustrin och Life science-industrin, men mycket sker också i tjänstesektorn, som bidrar till de stor industrierna. Av Sveriges totala forsknings- och investeringsinvesteringar står Västsveriges fordonsindustri för 61 procent, kemi, livsmedel och läkemedel för 42 procent och företagstjänster för 27 procent.

Samverkan nyckeln för ett gott innovationsklimat
– Sverige är ett litet land och när vi ger oss ut i världen behöver man ofta stöttning av varandra och att dra lärdomar av föregångare i sin närhet, säger Lars Bern.

Staden bidrar genom att erbjuda miljöer i stadsrummet där näringslivet och innovatörer kan visa upp sina senaste lösningar, till exempel i exportsammanhang eller vid olika former av utländska delegationsbesök. Dessutom kan aktörer inom energibranschen och infrastrukturförsörjningen testa sina innovationer i stadens miljöer. 

Även andra typer av testbäddar finns att tillgå runt om i Göteborgsregionen, som kan stoltsera med att vara den mest testbädds-täta regionen i landet. Här finns såväl labbmiljöer som simulerade miljöer och verklighetslabb inom fordon och transport, stadsutveckling, life science, ICT och energi. 
I många av regionens testbäddar samverkar både akademi, institut, näringsliv och offentlig sektor för att skapa smarta innovationer. Därtill finns tre stycken science parks som erbjuder många slags samverkansmöjligheter inom olika discipliner och branscher.

– Vi har länge arbetat med att låta näringsliv, akademi, institut och offentliga aktörer mötas och samarbeta vilket har resulterat i en bred samverkan i regionen som bäddar för ett gott innovationsklimat. Här vågar jag påstå att vi som region ligger riktigt långt framme, säger Maria Strömberg.

Om man som företag vill öka sin innovationsförmåga kan Business Region Göteborg ge råd och stötta på många sätt. 
Business Region Göteborg har en stor kännedom om företagen i regionen och ett stort kontaktnät av aktörer inom forskning och akademi, inom institut och inom staden och kan guida rätt när företag har en idé man vill få prövad, när man vill hitta kunder eller potentiella samarbetspartners. Business Region Göteborg hjälper också till att forma projekt och hitta finansiering, både lokalt, nationellt och på EU-nivå.

Om man som företagare vill utveckla sig själv och sitt företag kan Business Region Göteborg stötta på många sätt. I tillväxtprogrammet Expedition Framåt ger vi små och medelstora företag kraft att utvecklas. Där får man en personlig företagsrådgivare som bollplank och tillsammans med experter på utveckling analyseras företagets styrkor och utmaningar.

Hos Business Region Göteborg finns även Enterprise Europe Network, EEN, ett europeiskt nätverk som hjälper till med information och rådgivning inom EU. Hit kan man vända sig om man till exempel vill hitta samarbetspartners till forskningsprojekt eller tekniksamarbeten. EEN erbjuder också hjälp med att stärka företagens innovationsförmåga för den som vill utveckla sina affärsidéer, och att hitta EU-finansierat innovationsstöd.

Business Region Göteborg hjälper också till att guida rätt till regionens olika testbäddar och science parks där man som innovatör kan testa sina idéer eller söka samarbets- och affärspartners. 

– Vi erbjuder fler möjligheter än många kanske vet om, avslutar Lars Bern.


* Avser företagens FoU-investeringar i Västra Götalands län. Källa SCB

Print this page:

Tip a friend

Bottom content