Article image
Patrik Andersson

Vd-utblick: Nu ska vi skapa 120 000 nya jobb

Göteborgsregionen får en allt starkare internationell attraktionskraft. Detta är ingen slump utan resultatet av många års arbete. Nu sätter vi näringslivspolitiken för de närmaste två decennierna, skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson.

Main content

Jobbtillväxten är god, arbetslösheten minskar, vakanserna fylls, befolkningen ökar liksom resandet till och från regionen. Högkonjunkturen i Göteborgsregionen är fortsatt urstark. Samtidigt finns ett stort utanförskap med hög arbetslöshet bland utrikes födda. Vi har en jätteutmaning framför oss om vi ska lyckas bygga en region för alla. Och det ska vi.

Här skulle jag vilja peka på två viktiga saker som nu sker utifrån näringslivspolitik och där kompetensförsörjningen i båda fallen ingår som en av parametrarna.

Det ena är att Business Region Göteborg och GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) godkänt ett fördjupat samarbetsavtal. Vi har länge haft ett nära samarbete med GR, inte minst genom vårt nätverk med kommunernas näringslivsansvariga. Med det nya avtalet förstärker vi samarbetet för att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för näringslivet att utvecklas i Göteborgsregionen. Att samtliga kommuner i regionen arbetar med näringslivsutvecklingen i samma riktning men utifrån varje kommuns förutsättningar är en oerhörd styrka.  

Det andra jag vill peka på är Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som nyligen bifölls i kommunstyrelsen i stor enighet. Programmet beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.

Det näringslivsstrategiska programmet är utmaningsorienterat, det vill säga det är baserat på ett antal utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden. Det är denna gedigna analys av utmaningarna som ger programmet relevans.

Projektgruppen bakom det näringslivsstrategiska programmet har haft drygt 40 dialogmöten med runt 60 olika företag och organisationer från näringsliv, akademi och science parks för att få inspel i hur man ska gå vidare. Man har också fört en nära dialog med de förvaltningar och bolag i staden som har täta kontakter med näringslivet.

Ambitionsnivån är hög – det övergripande målet är att skapa 120 000 nya jobb i regionen fram till 2035.  

Här händer alltså två viktiga saker simultant som båda två har sin grund i att den kollektiva kunskapen och förståelsen för näringslivets betydelse och villkor ökat. Det är därför man är beredd att gå in i det här.

I sammanhanget vill jag passa på att gratulera Chalmers Ventures och GU Ventures för deras framskjutna placeringar i UBI Globals årliga ranking av inkubatorer runt om i världen. Etta respektive tvåa i Norden, trea respektive fyra bland EU-länderna och på tolvte respektive sjuttonde plats i hela världen i kategorin Top Business Incubator – Managed by University. Det är imponerade.

Chalmers och GU:s framgångar är ett kvitto på hur vi arbetar med entreprenörskapet och det innovativa Göteborg. Vi har bevisligen väldigt fina verktyg i Göteborg och detta i ett land rankat tvåa efter Sydkorea i innovationsklimat. Lägg till miljöer som MobilityXlab eller AstraZeneca BioVentureHub och man förstår varför Göteborgsregionen får en allt starkare internationell attraktionskraft.

Detta är ingen slump utan resultatet av många års arbete.

Och nu sätter vi alltså näringslivspolitiken för de närmaste två decennierna.

 

Patrik Andersson
Vd, Business Region Göteborg

Print this page:

Tip a friend

Bottom content