Article image
Patrik Andersson

Vd-utblick: Vi har fått väldigt mycket bättre förutsättningar för att möta morgondagen

Med den senaste tidens glädjande besked har vi fått väldigt mycket bättre förutsättningar för att möta morgondagen skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson om satsningen på Göteborgs Hamn och ny järnväg till Borås.

Main content

Det har verkligen hänt saker i Göteborgsregionen den senaste tiden. Beskedet att regeringen lyfter in en fördjupning av Göteborgs Hamn och ny järnväg till Borås i den reviderade nationella infrastrukturplanen är oerhört glädjande. Två stora, långsiktigt väldigt viktiga satsningar som kommer ha betydelse under många, många år framöver.

De 1,25 miljarder kronor som öronmärkts för hamnfördjupningen i planen motsvarar drygt 25 procent i statlig finansiering och är ett bra första steg mot att Göteborgs Hamn ska kunna öka sin kapacitet och ta in de stora fartygen på de transoceana linjerna. Detta har stor betydelse för Göteborgsregionen och hela Skandinavien, inte bara för godshanteringen och handeln, utan för hela industrins framtida utveckling.

Att 3,8 miljarder satsas på Boråsbanan, ett av de största pendlingsstråken i Sverige, är också mycket strategiskt viktigt och positivt för regionens framtida utveckling. När den nya järnvägen en dag står klar kommer resetiderna kortas ner kraftigt och arbetsmarknadsregionen kan bli ännu större. Vi kommer kunna ta tåget till Landvetter flygplats och ha en hållbar transportlösning mellan Västsveriges två största städer.

Alla inom näringslivet och det offentliga på olika nivåer inom Göteborgs Stad och regionen som har varit involverade i förhandlingar och lobbyverksamheter för att få in hamnfördjupningen och Boråsbanan i den nationella infrastrukturplanen ska ha ett stort tack för en fantastiskt bra insats. Det ligger substans och kunskap bakom det här arbetet. Jag vill också peka på Västsvenska Handelskammaren som enträget drivit frågan och gjort det utomordentligt förtjänstfullt. Nu bär arbetet frukt och ger den växande Göteborgsregionen väldigt mycket bättre förutsättningar för att möta morgondagen.

Som jag tidigare berättat om har Business Region Göteborg ansvaret för det näringslivsstrategiska programmet som klubbades igenom tidigare i våras. För första gången har vi nu ett genomgripande näringslivsstrategiskt program för hur staden ska skapa förutsättningar för näringslivet och ett bättre företagsklimat. Målet är att skapa incitament för 120 000 ytterligare jobb fram till 2035. Det kommer inte bli lätt och det krävs att alla inblandade verkligen förstår hur viktigt detta är och skapar verkstad tillsammans. Men näringslivet har rätt att förvänta sig resultat.

Utifrån de utmaningar som Göteborg och regionen står inför har sex strategiska områden identifierats och vi ska ta fram handlingsplaner för alla sex. Vi börjar med kompetensförsörjningsfrågan, den absolut största utmaningen. Efter semestern tar vi oss an frågan om företagsklimatet. I veckan hade vi vårt första uppstartsmöte och det var ett enormt engagemang från alla medverkande. Här finns en djup och bred förankring som vi inte sett tidigare. Det bådar gott.

Gott bådar också att byggnadsnämnden antagit detaljplanen för den första etappen av Geelys innovationscenter på Lindholmen, ett knappt år efter beskedet om etableringen. Processen är ett föregångsexempel på hur man kan jobba på ett bra sätt med etableringar som inkluderar hela Göteborgs Stad i sin myndighetsutövning. Vi har visat att det går att göra detta med relativt hög hastighet på ett högkvalitativt och effektivt sätt. Det kommer att kunna användas som modell för andra företagsetableringar eller företag som växer och behöver mer mark.

Till sist: Nyligen släppte Business Region Göteborg den årliga rapporten Fakta & Statistik som är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen. Och årets siffror understryker än en gång vilka styrkor Göteborgsregionen har. När jag var ute och pratade med folk för fem år sedan om hur bra det går för regionen blev jag ibland mer eller mindre anklagad för lögn trots att jag hänvisade till oberoende statistik. Det får jag inte höra längre men det är fortfarande många som kanske inte riktigt inser hur stark utvecklingen är. Ladda gärna ner rapporten här, det är riktigt intressant läsning.

Och som sagt, med den senaste tidens glädjande besked har vi fått väldigt mycket bättre förutsättningar för att möta morgondagen.

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg

Print this page:

Tip a friend

Bottom content