Pågående och beviljade projekt

Business Region Göteborg är en utpräglad projektorganisation. Som neutral part, utan vinstintressen eller bindningar till någon enskild organisation eller företag, deltar vi ofta i samverkansprojekt där fokus ligger på näringslivsutveckling.

Vår roll och vår insats kan variera, men i många fall är vi projektägare eller projektledare. I vissa fall fungerar vi som värdorganisation. På den här sidan hittar du en sammanställning över pågående och beviljade projekt samt de verksamheter vi står som värdar för.

Pågående och beviljade projekt
One stop future shop EU-projekt på Hisingen, vi bidrar med delprojektledare för målgruppen utrikesfödda (2016 - 2018).
Tillväxt Turism EU-projekt för att stärka besöksnäringens företag och skapa långsiktig samverkansmodell mellan berörda aktörer (2016 - 2018).
Northern Connections EU-projekt för att titta närmare på den gemensamma utmaningen att testa olika innovationsstödåtgärder transnationellt och bryta konkurrenshinder mellan kluster och regioner (2017 - 2019).
Catalyser (FOI) EU-projekt för att stärka Life Science klustret i regionen. Sahlgrenska Science Park är projektledare (2015 - 2018)
BioREG EU-projekt med syfte att identifiera, utveckla och frigöra det potentiellt oanvända skogsavfallet i Europa (2017 - 2019).
Västsvensk Subsea EU-projekt för att stärka konkurrenskraften inom subsea, ett område med stor framtida tillväxt inom offshoresektorn (2016 - 2018).
Tech Nordic EU-projekt som ska initiera, utveckla och implementera metoder för strategisk kompetensförsörjning, kapital, innovation och internationalisering med särskilt fokus på ICT (2016 - 2019)
Stadslandet Göteborg EU-projekt med syfte att stötta små- och medelstora företag i Norra Göteborg att utveckla hållbara affärsidéer inom bland annat gröna näringar, transport och turism.
ElectriCity Nästa fas med målsättningen att testa och utveckla nya innovativa lösningar inom hållbar kollektivtrafik. Vi ansvarar för koordineringen i sin helhet, etableringar, arenaerbjudandet samt erfarenhetsspridningen.
Fossil Free Energy District EU-projekt med Chalmers Campusområde Johanneberg som en testarena för innovation inom framtidens energiförsörjning och utveckling av nya marknadsmodeller för energi (2017 - 2019).
Logistic Hub Scandinavia Samverkansinitiativ som syftar till att mer gods ska gå direkt till och från Göteborgsregionen istället för stora hubbar i Skandinavien.
Ada Reg Delar av ADA:s verksamhet för att främja kreativa näringar inom design och kommunikation tillgängliggörs i hela Västra Götaland.
GTGWS Global Talent Gothenburg West Sweden. Samverkansprojekt för att hjälpa regionens internationella företag som är starkt beroende av att rekrytera internationell kompetens.
   

 

Värdorganisation för:

Enterprise Europe Network >

Enterprise Europe Network är ett europeiskt affärsnätverk för småföretag, som kostnadsfritt hjälper företag med information och råd om EU-regler och finansiering, förmedling av internationella affärspartners - ofta via matchmaking - samt service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten på europeisk nivå.

Logistik och Transport Stiftelsen, LTS

LTS är en stiftelse som stödjer vetenskaplig forskning och universitetsutbildning med stöd av ett sextiotal intressenter för att tillgodose näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov. LTS verkar för att logistikforskningen i regionen kan vidmakthålla och utveckla sin position som en av de ledande i världen.

Tip a friend