Hållbar region

Göteborgsregionen har gått från ord till handling för att minska regionens klimatpåverkan. Biogas och fjärrvärme är goda exempel på arbete i riktning mot ett hållbart samhälle. Ta del av regionens ledande kompetens inom miljöteknik genom Green Gothenburgs besöksprogram.
Vindkraft

Ny teknik och tidiga satsningar är nyckeln till ett bra miljöarbete. Redan på 1950-talet inleddes satsningar på ett fjärrvärmesystem i Göteborg. Vatten värms upp av spillvärme från bland annat avfallsförbränning och levereras sedan till fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet. På så vis tar vi energi som annars skulle ha försvunnit ut i luft och hav tillvara.

I dag används även biobränsle för att skapa fjärrvärme och cirka 90 procent av alla flerbostadshus i Göteborg är anslutna till nätet. När behovet av värme är litet produceras fjärrkyla baserad på spillvärmen från fjärrvärmenätet.

Gröna projekt

Ett brett arbete med gröna systemlösningar pågår på många ställen i Göteborgsregionen. Här finns många innovativa exempel inom avfallshantering, stadsutveckling och transporter.

Det finns stora möjligheter att använda Göteborg som en demonstrationsarena. Projektet ElectriCity är ett samverkansprojekt som utnyttjar denna möjlighet. Förutom test av eldriven busstrafik skapas här en plattform för utveckling av tjänster och produkter för en attraktivare kollektivtrafik. Bussarna drivs av förnyelsebar el, ombord finns tillgång till wifi och en hållplats finns placerad inomhus.

Avfall blir gas

En viktig del i omställningsprocessen är biogas, som framställs bland annat genom rötning av biologiskt avfall. I Göteborg finns en av världens största anläggningar för biogas. Varje år produceras drygt 60 gigawatt timmar som framförallt används som inblandning i fordonsbränsle. För att möta det växande behovet av biogas pågår även en satsning på produktion av biogas genom förgasning av restprodukter från skogen, som flis och grenar.

Kom på besök

Green Gothenburg är Göteborgsregionens verktyg för att marknadsföra regionens främsta områden inom gröna systemlösningar. Genom Green Gothenburg kan regionala företag och beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet besöka flera hållbara anläggningar i regionen. Unika studieturer inom byggnation, stadsutveckling, transport, energi och avfallshantering skapar möjligheter till kunskapsutbyte och nya kontaktnät.

Läs mer om Green Gothenburg >

För dig som levererar gröna systemlösningar redo för export

 Om du som driver företag i Göteborgsregionen känner dig redo att börja exportera gröna systemlösningar, så är det Green Gothenburg du ska kontakta.

Färgbox

Fler goda exempel

I Mölndals kommun förvandlas ett K-märkt fabriksområde bli en hållbar stadsdel. Bostäder ska värmas genom överskottsvärme från kontor och industri. Området ska även ha lokala vindkraftverk och solceller.
I Stenungssund, Sveriges största kemikluster, ska kemiföretagen inom 20 år gå från att använda råvaror som till 90 procent är fossila till att helt bli förnybara, genom att använda till exempel alger, vegetabiliska oljor och träråvara.
I kretsloppsparker runt om i Göteborgsregionen repareras och förädlas skänkta grovsopor som sedan säljs. Här kan man hitta möbler, byggmaterial och andra återbruksprodukter.
Källa: Green Gothenburg

 

 

Tip a friend