Kluster

Företag och aktörer som samverkar inom en region eller bransch för att förbättra sina utvecklingsmöjligheter och nå framgång – det är ett kluster. Business Region Göteborg jobbar med att skapa förutsättningar för att regionens kluster ska kunna växa och nå framgång.
Kluster Göteborgsregionen

Vi hjälper dig

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få nya företagskontakter i din egen och i andra
branscher – här och i andra länder. Du kan vända dig till oss för att få inspiration till olika finansieringsmöjligheter, komma i kontakt med politiker och beslutsfattare i Göteborgsregionens kommuner eller för att se på utvecklingsmöjligheter när du har en innovationsidé. Vi kan hjälpa till att överbrygga kompetensglapp som hindrar ditt företags utveckling och vi kan se till att du får kontakt med forskare på universitet och institut. Kort sagt, vi hjälper dig med;

  • Gränsöverskridande samarbeten
  • Innovationsfrämjande mötesplatser
  • Översikt av Göteborgsregionens testbäddar
  • Fakta & statistik för våra starka branscher och kluster

Vad är ett kluster egentligen?

När företag och aktörer samverkar inom en region eller bransch för att förbättra sina förutsättningar att utvecklas och nå framgång, brukar man prata om kluster. Geografisk närhet kan ge fördelar när det gäller informationsutbyte och tillgång till spetskompetens. Branschsamarbeten kan gynna inköp, produktutveckling och utvecklingen av regionala varumärken.

Därför är en stark region bra för dig

När det går bra för företagen i vår region vågar fler starta företag här. De företag som redan finns här växer, kompetensen stannar kvar i regionen och det skapas fler arbetstillfällen. Detta i sin tur lockar till sig nationell och internationell kompetens och investerare. Vi blir en kunskapsintensiv region där forskning, utveckling och innovation frodas. Framgång föder framgång.

Färgbox

Klusterinitiativ

Kluster är företag och aktörer som valt att samverka med varandra inom ett geografiskt eller professionellt område. Geografisk koncentration kan till exempel ge fördelar i form av tillgång till specialiserad arbetskraft, specialiserade insatsvaror, teknologi, information och erfarenhetsbaserad kunskap. Kärnan i flertalet kluster utgörs av affärsdrivande företagsnätverk, som samverkar kring konkreta aktiviteter som till exempel inköpssamverkan, regionala varumärken eller gemensam produktutveckling.

För att stärka ett klusters möjligheter att utvecklas kan samhället aktivt gå in med insatser för att skapa ökad samverkan mellan företag, forskare och offentliga organisationer, bolag och myndigheter. En sådan strategisk och målinriktad satsning för att skapa nya eller stärka befintliga kluster brukar kallas för klusterinitiativ.

Läs mer om klustermodellens alla delar >

Färgbox

Business Region Göteborg – Kluster & Innovation

Att arbeta med kluster och innovation är ett av Business Region Göteborgs huvuduppdrag. Med kluster menar vi företag och aktörer som samverkar inom en region eller bransch för att förbättra sina förutsättningar att utvecklas och nå framgång. Business Region Göteborg har en målinriktad strategi för att uppmuntra nätverkande och samverkan. 

 

Så skapar vi förutsättningar för regionens näringsliv

 

En stark region stärker ditt företag. Genom att erbjuda kunskap och kontakter skapar vi förutsättningar för regionens näringsliv.

Tip a friend