Här är företagen som fått finansiellt och affärsutvecklande stöd 2014-2016

Spel om mänskliga rättigheter, cirkus för tryggare barn och kunskapsspridning för minskat matsvinn. Klädfestival för ökad medvetenhet mode, amningskurs och lajv för hållbar utveckling. Det är bara några av de dryga fyrtiofem fantastiska organisationer, företag och föreningar som ansökt om utlysningspengar och affärsutvecklingsstöd i Göteborgs Stads satsning för socialt företagande.
Socialt företagande syftar till att främja affärsidéer för samhällsnytta.

Vi är enormt stolta över att kunna vara med och skapa en mer hållbart social och folkbildande värld genom vår satsning på Socialt företagande.

Under 2014 - 2016 följande företag, kooperativ och organisationer i Göteborgs Stad ansökt om finansiellt stöd i kombination med affärsutvecklande insatser. Att ett företag, förening eller kooperativ finns med i listan innebär inte att alla per definition också får utbetalt den pottpeng som de ansökt om eftersom det kräver noggranna redovisningar och uppnådda resultat. Har du frågor om vilka som beviljats medel är du välkommen att kontakta oss.

Verktyg för integration & hållbar utveckling

Install Hopes övergripande syfte är att skapa framtidstro, samhörighet och delaktighet i samhället. Detta görs genom att skapa kunskap och engagemang för hållbar utveckling via ett digitalt utbildningsmaterial. Detta belyser alla tre dimensionerna av hållbar utveckling, visar på hur vi kan agera hållbart samt använder kreativa uttrycksformer för att inspirera och engagera. Med stöd av projektet utvecklas och integreras verktyget med en fördjupad del om de aktuella flykting-& integrationsfrågorna. Finansieringsmottagare är Install Hope Ideell Förening.
http://www.installhope.org/

Grow Gothenburg

Stadsodlingsrörelsen har exploderat i Göteborg de senaste åren, men rörelsen är ofta svår att överblicka och alltifrån alla som vill odla har tillgång till odlingsbar mark. Intresset är dock stort hos privata och kommunala fastighetsägare att upplåta sin mark till odlare, men man har svårt att nå ut. Grow Gothenburg ämnar att överbrygga dessa utmaningar genom en digital plattform där vi samlar stadsodlingsrörelsen på en karta och matchar personer som vill odla med odlingsbar mark.
thefoodprintlab.com

Designkanalen

Via Designkanalen får unga i Göteborg testa på design genom workshops, handledning kring ansökningar och portfolio, mentorskap och kurser i programvara. Vi jobbar för att sänka ungas trösklar för design som yrke och minst lika viktigt är att Designkanalen bidrar till att branschen kan etablera relationer och utbyta erfarenheter med framtida medarbetare.
www.designkanalen.se
Designkanalen på Facebook
 

Tipsopedia

Mycket kunskap kring psykisk ohälsa kastas iväg i onödan. Vårdtagare och människor som på egen hand lärt sig leva med sina besvär sitter på tips och strategier som ofta brinner inne på grund av den rådande tabun.Tänk om vi kunde samla och distribuera dessa livsviktiga tips?
Tipsopedia är en plattform där människor med psykisk ohälsa kan dela och sprida sina lärdomar. Årligen samlas de viktigaste tipsen i en bok som säljs till vård, skolor, privatpersoner, företag och andra intressenter.
Finansieringsmottagare: Insikt - ett initiativ med målet att minska lidandet kring psykisk ohälsa, samt att sprida kunskap kring hur man bäst stöttar drabbade.
www.skaffainsikt.nu
 

Kraft att växa

Utveckling av befintlig verksamhet genom att starta en ekologisk odling för personer som behöver arbetsträning. Vår projektidé är att skapa en meningsfull sysselsättning för människor som inte har ett arbete, genom att tillsammans bygga planteringslådor, odla, planera och producera ekologiska grönsaker inom stadsnära odling. Vi vill även erbjuda en mötesplats för närboende som är intresserade av att odla i staden samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö och biologisk mångfald. Finansieringsmottagare är InfoGlob.
http://www.infoglob.se/index.php/en/

Terminal för cykellogistik

Pling transport kommer starta en mikroterminal för cyklar. Med en sådan och våra nya cykelcontainrar kommer vi kunna erbjuda last mile-leveranser och distribution i Göteborg. Då slipper last- och budbilar krångla sig igenom centrum med sådan last som lika gärna skulle kunna åka cykel. På så sätt flyttar vi godsflöden från fossildrivna till el- och bendrivna fordon och bidrar till mindre trängsel, mindre buller, mindre luftföroreningar och mindre koldioxidutsläpp. Finansieringsmottagare är Pling transport.
plingtransport.se
Här kan du se Plings egen film >>

Kultur 4ür Göteborg

Kultur 4ür Göteborg tror på görandets ädla konst. Att låta främst ungdomar möta varandra genom kulturellt skapande och arrangerande är huvudmomentet. När de spelar, skriver, målar, dansar, filmar tillsammans med tidigare okända människor behövs ibland inget talat språk. Det gör att kultur kan skapa möten som raserar fördomar. Därför vill Kultur 4ür Göteborg ta människor till platser de aldrig annars hade besökt, till möten med människor de aldrig annars hade träffat. För att motverka fördomar och segregation och påskynda byggandet av ett socialt och kulturellt hållbart samhälle. Under hösten kommer Kultur 4ür Göteborg specifikt arbeta med Göteborgsregionen och kommunerna utmed väg 190 (Lerum, Alingsås och Essunga).
Finansieringsmottagare Kultur 414.
www.kultur414.se

Earn a bike Göteborg

Earn A Bike går ut på att låta människor i socioekonomiskt utsatta områden tjäna ihop till en cykel genom att själva reparera en skrotcykel som de sedan behåller. Vi tar konceptet till Göteborg och skapar en långsiktigt hållbar modell för att verksamheten ska bestå. Genom projektet skapas en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan projektdeltagarna. Projektteamet består av Cykelköket, Räddningsmissionen, Röda Korset, Returhuset Östra Göteborg, Emulsionen och Koucky & Partners. Finansieringsmottagare är Emulsionen.
www.emulsionen.org
 

Actionfood

Genom deras sociala företag inom café- och catering, Café Repris, kommer de att ta fram en vegetarisk meny som ska kunna levereras varje dag till deras actionhall. Actionhallen har ca 25 000 besökare per år och efterfrågan på att kunna köpa enkel och snabb mat är stor. Menyn ska vara enkel att förbereda, förvara och servera och den ska hålla ett pris som är anpassat till en yngre målgrupp. Projektet ska genomföras av unga som har levt i ett utanförskap och nu får sin första arbetslivserfarenhet inom café- och restaurangbranschen. Finansieringsmottagare är KFUM Göteborg.
http://goteborg.kfum.se/

Aditi plattform AB

Aditi plattform AB (SVB) vill driva en pilotstudie tillsammans med Pedagogen vid Göteborgs universitet för att arbeta fram ett fem månaders mentorskap- och coachningsprogram riktat till ensamkommande flyktingungdomar på gymnasiet. Deras mål är att erbjuda Göteborgs stad ett effektivt program där varje deltagare har en tydlig karriärplanering framför sig samt motiveras till högre studier och skapar på så sätt samhällsvinst, motverkar segregation och tillför näringslivet global kunskap genom sina deltagare.  Ledorden i programmet är stärkt självkänsla, sammanhang och karriärplanering.

Our Normal – en digital kontaktförmedling för familjer med barn med funktionsvariationer

Syftet med projektet är att ge familjer med barn med funktionsvariationer ökad livskvalitet genom att ge dem chansen att öka sina kontaktnätverk med andra familjer. Därför planerar vi utveckla och lansera en digital kontaktförmedling. Målet är att skapa en tjänst där familjer med barn med olika typer av funktionsvariationer enkelt kan hitta till varandra och ta kontakt. Finansieringsmottagare: Föreningen Familjevänner
http://www.ournormal.org/

Cirkus för tryggare barn

Cirkus Unik är en cirkusskola som kombinerar socialt entreprenörskap och nycirkus för att skapa en trygg miljö där barn och unga får tillfälle att växa. Ett mycket angeläget projekt med stor potential att bli en betydelsefull plattform som ett integrationsverktyg. En metod som stimulerar fantasi, kreativitet, ökar självkänslan och värnar om allas lika rätt.
Projektet fick andra pris i The Brewhouse Award 2015 i kategorin Sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Verksamheten fick också finansiering från Göteborgs Stads satsning på socialt entreprenörskap inom ramen för samma tävling. Finansieringsmottagare är Cirkus Unik.
www.cirkusunik.se

Digitalt och dialogskapande läromedel för mänskliga rättigheter

Projektet är en del av processen att ta fram MR-uppdraget – ett dialogskapande, digitalt läromedel för högstadiet och gymnasiet i form av ett spel om mänskliga rättigheter (MR). I spelet får barn och unga utforska MR-områden i sin närhet, identifiera MR-kränkningar, hitta lösningar och kommunicera dessa till ansvarsbärare (exv skolledning och politiker). Spelet tas fram i samarbete med bla Ungdomsrådet Lundby, SDF Lundby, Inst. för tillämpad IT vid Göteborgs universitet/Chalmers samt Playcentric Industries & Institute.
Finansieringsmottagare MR-piloterna arbetar för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och därigenom bidra till ett samhälle där mänskliga rättigheter främjas, skyddas och respekteras.
www.mr-uppdraget.se
Här kan du läsa vår artikel om Jobbpuzzlet >>

Amningskurs för blivande föräldrar

Amningskurs för blivande föräldrar är ett koncept som bjuder till samarbete mellan offentliga sektorn och civilsamhället med fokus på de små barnens start i livet och familjernas välmående. Blivande första- och flergångsföräldrar bjuds in att delta i studiecirklar för att lära mer om amning, anknytning och föräldraskap den första tiden. Genom informationsspridning och stöd om amning och nyfödda barns behov bidrar vi till en förbättrad folkhälsa.
www.amningskurs.amningshjalpen.se

Fasion Festival - klädevent kring modekonsumtion

Fashion Festival är ett arrangemang som ska sprida inspiration och kunskap kring modekonsumtion, och uppmuntra människor att ta vara på resurser som redan finns. En av huvudakterna under festivalen är tävlingen Fashion Remaker, där 20 deltagare får tävla genom att skapa en outfit i återbruksmaterial. Som besökare finns det möjlighet att följa tävlingsdeltagarnas arbete, delta i klädbyte, lyssna på intressanta paneldiskussioner och besöka spännande pop up-butiker från hållbara märken. Festivalen pågår under två dagar och avslutas med en modeshow.
www.kladoteket.se

Kulturmöten

”- Svenskarna är så vänliga men de håller sig på avstånd. Varför är det så?”
Med ökande motsättningar och segregering behöver vi bli många som agerar för ett hållbart mångfaldssamhälle. En workshopmetod som skapar möten och ökar kulturkompetensen hos ALLA svenskar. Workshopen fungerar som en verklig mötesplats mellan svenskar och “nyare svenskar”.  Med skratt och allvar i enkla interaktiva övningar ges kunskap och färdigheter. Det unika kulturmötet i deltagargruppen används för att fördjupa förståelsen både för den egna kulturen och andra kulturers värderingar. Föreningen InterAct är finansieringsmottagare.
www.interactcompetence.com/Foreningen

Utveckling av koncept för matsvinn

Resursrestaurangen vill utveckla sitt koncept kring svinnmåltider och fortbildning för att minska matsvinnet i Göteborg med omnejd. Vi vill arrangera ett antal pop-ups och workshoptillfällen där vi kan testa och utvärdera vårt koncept mot olika målgrupper. I projektet ingår även att skapa en organisationsstruktur som präglas av effektivare arbetssätt och arbetsfördelning samt en bättre fungerande kommunikation – internt och externt.
www.resursrestaurangen.se

ReTurn - grön rehabilitering

Projektidén bygger på en rad samverkande delar där ”grön rehab” löper som en ”grön” tråd genom projektet med olika enklare trädgårdsarbeten externt (gröna tjänster). Integrerat med detta jobbar vi med en rad olika friskhetsfaktorer som hälsa, kost och motion, information, utbildning Din Rätt (NSPH), psykiskt välbefinnande genom yoga, mindfullness, meditation. Föreningen jobbar vidare med olika former av individuella stödsamtal utifrån behovsanalys, självhjälpsgrupper, seminarium, föreläsningar externt och internt. De arbetar även med ombudsmannaskap/vägledning i de olika samhällssystemen utifrån det individuella behovet.Finansieringsmottagare är RFHL Göteborg - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling.
www.rfhl-goteborg.com

Lajv om hållbar utveckling

Desigv av ett lajv för mellan- och högstadieklasser som behandlar miljöfrågor ur både ett ekologiskt och socialt perspektiv. De ska arbeta med grupper som behöver hjälp med bland annat integrering och utanförskap men även med skolor där man satsar på ett större miljöengagemang hos sina elever. Här sker utveckling genom deltagande. Deltagarkultur skapar modigare människor som tar ansvar för sig själva och sin omgivning.
www.lajvverkstaden.se

Urban Scrapyard

Projektet ämnar rädda, samla ihop och sälja demonterat material på ett ställe, där kunder kan köpa det för skapandet av något nytt, vilket förlänger livet på redan existerande material. I och med detta skapas  en multikulturell mötesplats för individer från samhällets alla skikt, där man har möjlighet att umgås, skapa och tillverka egna projekt i en kreativ miljö där man delar på utrymme, verktyg och material. Finansieringsmottagaren är reCreate Design Company där det jobbar entreprenörer, projektledare, skapare, inspiratörer, flyttare, designers, stylister, kommunikatörer, mentorer & bloggare - bland annat!
www.recreatedesigncompany.com

Jobbpuzzlet

Projekt Jobbpuzzlet – ett roligt, utmanande, stimulerande redskap för unga och vuxna med och utan funktionsnedsättning som vill ta sig in på arbetsmarknaden. Produkten är byggd enligt spelmetodiken serious game, som handlar om datorspel med ett lärande syfte utöver underhållning. Utbildningsplattformen ska kunna användas av så många som möjligt oavsett IT-kunskap, ålder, kön eller funktionsnedsättning. Finansieringsmottagaren Bräcke Diakoni har bedrivit vård och omsorg i mer än 90 år utan vinstsyfte. Bräcke Diakoni vill vara med och göra hela samhället medmänskligare.
www.brackediakoni.se
www.jobbpuzzlet.se

5 grader C

Syftet med projektet är att ta fram och lansera en dansföreställning för att på ett nytt sätt informera och inspirera människor om miljön och klimathotet. Finansieringsmottagaren Young Art Kulturförening anordnar konstnärliga föreställningar, workshops, seminarier, utställningar i syfte att inspirera, engagera och påverka människor att bromsa globala miljöproblem.
www.twistedfeet.com/company

God Man med Hjärtat

Syftet med projektet är att ta fram en utbildning avseende gode män. Utbildningen ska även omfatta mjuka värden och frågeställningar för ensamkommande flyktingbarn, samtidigt som den ska vara inriktad å att skapa arbetstillfällen. Målet är att skapa en ny validering för gode män och kvalitetshöja de befintliga utbildningarna som finns på marknaden.
Finansieringsmottagaren Karriär-Kraft består av flera olika kooperativ för sociala företag, samlade under paraplyorganisationen "Kompassen". Gemensamt för de olika verksamheterna är att man vägleder människor att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Målsättningen är även att stötta människor, med eller utan funktionsnedsättningar samt att hitta inre redskap för att nå sina mål i livet och yrkeslivet.
www.karriarkraft.se

Projekt Bigård

Syftet med projektet är att utbilda marginaliserade grupper inom biodling för att skapa arbetstillfällen samt för att lyfta ekologisk hållbarhet mot samhälle och företag. Finansieringsmottagare Stadskupan erbjuder företag och organisationer fadderskap av bisamhällen samt anordnar kurser i biodling. Honungen finns i olika stadsdelar i Göteborg och kommer alltså att smaka olika!
www.stadskupan.se

Entreprenörsutbildning för personer med invandrarbakgrund

Inclusive Business Sweden är ett center för affärer, forskning och innovation med de utvecklingsländer där befolkningen lever på mindre än åtta dollar om dagen.
Syftet med projektet är att ta fram och utföra en entreprenörsutbildning för personer med invandrarbakgrund för att ge dem kunskap om att starta affärsmässiga företag som ger arbetstillfällen. Samtidigt är målsättningen att det ska kunna ge utveckling lokalt i deltagarnas hemländer.
www.inclusivebusiness.se

Fasion For Fair Sex

Syftet med projeketet är att utveckla Fair Sex-konceptet och få fram relevanta samarbetspartners som kan stödja Fair Sex-arbetet genom bland annat produktförsäljning. Finansieringsmottagaren Realstars Ideel Förening verkar för en värld fri från sextrafficking. Föreningen arbetar för att skapa debatt och kanalisera opinion som finns mot sex trafficking.
www.realstars.eu

Pick and drop

Syftet med projektet är att effektivisera Remade4U:s verksamhet med att renovera och måla möbler för kunder genom mijömässiga transporter med egen elbil. Finansieringsmottagare Remade4U renoverar möbler som kunder lämnar in men möbler köps även in från second hand-marknader och renoveras.
http://www.remade4u.se/

Cykling för alla

Syftet med projektet är att skapa och genomföra cykelkurser med fokus mot personer med invandrarbakgrund för att öka integrationen och förbättra miljön. Finansieringsmottagare Emulsion Ekonomisk Förening arbetar med hållbar utveckling inom miljö, ekonomi och sociala aspekter för att ge ökad motivation, ett positivt arbetsklimat, nätverk, kunskap och stöd.

Eco Market för hållbara produkter

Syftet med projektet är att bygga upp en marknadsplats för Eco Market, med egen lokal för försäljning av ekologiska och hållbara produkter. Projektet ska också stötta uppbyggnaden av föreningens organisation och marknadsföring. Finansieringsmottagare är Föreningen Eco Market som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Detta görs genom att driva en ekologisk galleria som hyr ut lokalytor till medlemmarna.
www.ecogallerian.se

Social franchising Doula/Kulturtolk

Syftet med projektet är att ta fram en affärsplan och stadgar samt att utveckla affärskunskap för födelsehusets verksamhetsinriktning "Doula". Målsättningen är att möjligöra en avknoppning. Den avknoppade verksamheten ska efter detta kunna överleva som egen verksamhet. Finansieringsmottagaren Födelsehuset står för en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid. En vård som utgår från föräldrarnas önskemål och behov. Projektet Doula/Kulturtolk och Mammaforum är verksamheter som ska stärka utrikesfödda kvinnors jämlikhet och självständighet- både under graviditeten och
efter förlossningen.
www.fodelsehuset.se

Juristresursen på plats

Syftet med projektet är att ta fram marknadsmaterial för att sprida tjänsten "Juristresursen på plats", en ambulerande funktion som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning på olika språk och till äldre. Finansieringsmottagaren Juristresursen erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning utifrån allmännyttiga syften och verkar för att ge juriststudenter möjlighet att praktisera sina juridiska färdigheter.
www.juristresursen.se

Personliga perspektiv på integration

Syftet med projektet är att informera gymnasieungdomar om integrationens fördelar samt att föra ut enskilda migranters livsöden och utveckling. Detta för att skapa en större förståelse för migranterna och på så sätt underlätta för dem på den svenska arbetsmarknaden. Finansieringsmottagaren Föreningen Livek har som ändamål att stödja personer med invandrarbakgrund i sin strävan mot egenförsörjning genom arbete eller studier samt att främja deras integration i majoritetssamhället. Man arbetar även med att bygga nätverk samt erbjuder sysselsättningsmöjligheter.
www.liveksjuharad.se

Vägen ut Goes Green

Syftet med projektet är att affärsutveckla föreningens verksamhet mot ett tydligare miljöansvar och en grönare företagsprofil samt att skapa 15 nya gröna jobb. Affärsutveckling skall ske för att utveckla två nya företag inom green catering och gröna konferenser. Miljöarbetet ska även integreras i befintliga verksamheter. Finansieringsmottagaren Vägen Ut har som syfte att utveckla och driva hållbara sociala företag där alla företag har dubbla uppdrag. Dels säljs en tjänst eller en produkt, dels skapas arbete till människor som står långt från arbetsmarknaden där medarbetarna arbetar 100% av sin förmåga.
www.vagenut.coop/

Lektioner i matematik för flerspråkiga barn

Syftet med projektet är att bidra till ett större intresse för formella vetenskaper hos flerspråkiga barn och ökad ge ökad integration. Projektresultaten kommer även att användas vid utbildning hos familjecentrum. 
Finansieringsmottagare Föreningen Flerspråkiga Barn och Föräldrar har som ändamål att hjälpa mångspråkiga familjer att integrera sig i det svenska samhället. Man arbetar även för att barnen skall bevara sitt moderlands nationella identitet och förståelse av dess kultur, samt sprider kunskap om talutveckling hos mångspråkiga barn.
www.orgfbf.se

MyDreamNow Göteborg

Syftet med projektet är att förstärka verksamhetens personella kapacitet för att aktivt kunna bearbeta nya skolor och andra partners. Målet är att bredda basen av både samarbetande skolor och betalande partners, för att efter projektet är avslutat kunna ha en hållbar verksamhet som står helt på egna ben. MyDreamNow har en innovativ, unik och konkret lösning för ökad integration, bättre jämställdhet och tydligt ökade förutsättningar för att unga ska ta sig till arbete. Programmet skapar samverkan mellan skola och arbetsliv och motverkar ungdomsarbetslöshet i områden med hög arbetslöshet. Finansieringsmottagare är Creador AB.
www.mydreamnow.se

Angereds kamelcenter

Projektet är en del i Angereds Kamelcenters breda koncept, som innehåller fyra olika verksamhetsområden och rör utvecklingen av kamelprodukter i samband med etableringen av en kamelpark i nordöstra Göteborg.
www.angeredskamelcenter.se

Kultur för hållbart mode

Syftet med projektet är att syfte öka kunskapen och engagemanget samt inspirera och skapa förebilder för hållbart, rättvist och etiskt mode. Under 2016 kommer tre sociala arrangemang att anordnas inom mode, musik och film. Finansieringsmottagare är Valen Agency.
www.valenagency.com

Projekt ABIS

Projektidé för seminairum om demokrati och jämställdhet, fackliga rättigheter, svensk arbetslagstiftning, kooperativ verksamhet, samt att externt att höja den yrkesmässiga kompetensen hos de som arbetar i ABIS. Förutsättningar är att anställa enbart asylsökande familjer som har liten kunskap i det svenska samhället och som i stället för att uppbära bidrag från staten kan försörja sig via ett arbete i ABIS. Finansieringsmottagare är Arbetskooperativet Solidaritet.
www.arbetskooperativetsolidaritet.se
 

Göteborgs Räddningsmission - CSR produktutveckling

Göteborgs räddningsmission driver idag LIME Ekobutik och Catering i form av socialt företagande. Samtidigt har de utformat verksamheten i sitt sociala företagande så att den lämpar sig för sysselsättning och arbetsträning för människor som befinner sig i långvarig arbetslöshet. Med en ökad efterfrågan på relativt småskaliga egenproduktion inom catering, ser de att de genom sin verksamhet har stor potential att hjälpa företag i Göteborgsområdet som vill ta ett socialt ansvar, s k Corporate Social Responsibility (CSR). Projektets syfte är utveckla ett helt egetproducerat sortiment och att anställa en produktutvecklare.
www.raddningsmissionen.se

Bild vänster uppifrån:Cirkus Unik, Bigård, Amningshjälpen, EcoMarket,Klädoteket/Fasion Festival, Jobbpuzzlet/Bräcke Diakoni, Real stars, ReTurn, InterAct Kulturmöten, Urban Scrapyard, Resursrestaurangen, Resursrestaurangen, RFHL, MR-piloterna, God man med hjärtat, InterAct Kulturmöten.

Att ett företag, förening eller kooperativ finns med i listan innebär inte att alla per definition också får utbetalt den pottpeng som de ansökt om eftersom det kräver noggranna redovisningar och uppnådda resultat. Har du frågor om vilka som beviljats medel är du välkommen att kontakta oss.

Tip a friend