Brott mot företag i Göteborg jämnt fördelade geografiskt

Företagen i Göteborg är inte mer utsatta för brott än företag i övriga Sverige, och utsattheten och oron för brott ligger i stort på samma nivå i centrum och nordöstra Göteborg, tätt följt av Hisingen. I sydväst känner sig företagen lite tryggare. Skadegörelse och bedrägerier är de vanligaste brotten visar Göteborgs Stads första trygghetsundersökning hos det lokala näringslivet.

Undersökningen genomfördes i höstas av Stiftelsen Tryggare Sverige, på uppdrag från Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg. Resultaten bygger på enkätsvar från företagen själva, inte på brottsstatistik från Polisen.

Vart sjunde företag har anställda som har drabbats personligen

En viktig kunskap gäller brott av typen trakasserier, fysiskt våld, hot och utpressning samt rån. Den typen av brott drabbar fysiska personer, i det här fallet företags anställda.

  • I Göteborgs Stad svarar 14 procent av företagen att de har personal som i sitt jobb under det senaste året har drabbats av trakasserier, fysiskt våld, hot och utpressning eller rån.
  • I Nordost och Centrum är siffran 16 procent, på Hisingen 15 procent och i sydvästra Göteborg 10 procent. (I undersökningen delas Göteborgs Stad upp i dessa fyra stadsområden.)
  • Bland dessa brottstyper är trakasserier (9 procent av företagen) eller hot och utpressning mot företagets anställda (7 procent) mest förekommande. Rån och fysiskt våld mot anställda är mindre vanligt.

– Här talar vi om riktigt obehagliga brott, som ingen borde behöva uppleva. Vi måste ha en nolltolerans mot brott. Ytterst ligger ansvaret på Polisen här, men det finns mycket vi kan göra som stad för att öka tryggheten i stadsrummet om vi samverkar. Jag konstaterar samtidigt att skillnaden mellan olika delar av Göteborg är relativt liten, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Oron för brott mot anställda finns i hela staden, och är dubbelt så stor som risken att utsättas. I Nordöstra Göteborg (Angered, Bergsjön, Kortedala och Gamlestaden-Utby) är 30 procent av företagen oroliga för trakasserier, fysiskt våld, hot och utpressning eller rån. I Centrum är siffran 29 procent, på Hisingen 27 procent och i Sydväst är 22 procent av företagen oroliga för brott mot sina anställda.

På samma nivå som i övriga Sverige

Undersökningen fångar upp alla typer av brott, men även ordningsstörningar och andra problem i närområdet, samt omfattningen av dem och vilka konsekvenser det får för företagen. Allt från ekonomiska brott och våldsbrott till nedskräpning och gäng och individer som stör tryggheten. I undersökningen konstateras att:

  • 41 procent av företagen i Göteborgs Stad uppger att de under det senaste året utsatts för brott av något slag (Nordost 45 %, Centrum 43 %, Hisingen 41 % och Sydväst 34 %)
  • 61 procent av företagen under det senaste året har oroat sig för att utsättas

Det vanligaste brottet är skadegörelse, följt av bedrägerier, stölder och snatterier samt inbrott, vilket stämmer med mönstret i Sverige. ”Genom en försiktig jämförelse kan det annars konstateras att procentandelen utsatta företag per brottstyp i Göteborgs stad i regel är lägre än i den nationella undersökningen”, skriver Stiftelsen Tryggare Sverige och refererar till Svenskt Näringslivs Brottlighetens kostnader 2022.

– Brottsligheten följer ett nationellt mönster, och sticker inte ut i Göteborg på något sätt. Men 41 procent är en alldeles för hög siffra. För de drabbade företagen kan det innebära stor ekonomisk skada. Frågorna behöver tas på stort allvar, säger Patrik Andersson.

Samtidigt anmäler endast vart femte företag i Göteborgs stad alla brott till Polisen, vilket är i nivå med Sverige i stort. Anmälningsbenägenheten är högre bland företagen i Nordost och på Hisingen. Oron för att utsättas för brott är dock störst i Centrum.

Vissa branscher mer utsatta

Hotell och restaurangverksamhet, fastighetsbranschen, handeln och byggverksamhet tillhör de fem mest oroliga och utsatta branscherna i Göteborgs stad, precis som i övriga Sverige.

En konsekvens av otryggheten är att vart tionde företag i Göteborg uppger att de under det senaste året övervägt att flytta, eller lägga ned hela eller delar av företaget. Nivån är densamma i andra undersökta kommuner.

– Med den här lägesbilden som grund är det tydligt att hela Göteborgs kommun måste fortsätta jobba för att både göteborgare och företag ska vara trygga. Vi måste knäcka nyrekryteringen till gängen, förbättra tryggheten för företagare i alla stadsområden och jobba ännu närmare Polisen, säger Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

FAKTA: Om Företagens trygghetsundersökning Göteborgs Stad 2022

Det är första gången som en trygghetsundersökning genomförs hos lokala näringslivet i Göteborgs Stad. Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort samma typ av undersökning i ytterligare elva svenska kommuner. Göteborg är störst bland de undersökta kommunerna.

Undersökningen på 17 frågor skickades till cirka 40 000 företag i Göteborgs Stad, varav 7 000 besvarade den digitala enkäten. Vart tionde företag i Göteborg har svarat. Undersökningen är representativ när det gäller bransch, bolagsform, företagens storlek och arbetsställenas geografiska fördelning inom staden.

Detta kunskapsunderlag sprids nu till förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, Polisen och näringslivet.

Hela rapporten finns bifogad som pdf.

FAKTA: Om Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Göteborgs Stad har en etablerad samverkan kring trygghetsfrågor med polis, företag och olika organisationer. Den nya lägesbilden ger ökad kunskap om näringslivets perspektiv i trygghetsfrågor och möjlighet att vidareutveckla trygghetsarbetet framåt.

I fjol antogs Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026, som följer inriktningen i det nya lagförslag för kommuners brottsförebyggande ansvar som föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Målet i programmet är att alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg.

För mer information, kontakta:

Lena Sultanovic Magnusson, processledare Business Region Göteborg

lena.sultanovic@businessregion.se

031-367 62 05