Göteborgsregionen i siffror

Ta del av de senaste officiella siffrorna för den regionala ekonomin i Göteborgsregionen med hjälp av vår rapport Kommunfakta. Här hittar du regional statistik över arbetsställen, sysselsatta, invånare, arbetslöshet, bostäder, varuexport, omsättning, lönesumma och bruttoregionalprodukt. Hela rapporten är samlad i en interaktiv modul för att det ska vara enkelt för dig att navigera.

kommunfakta

Utforska statistik för Göteborgsregionen

Med hjälp av vår interaktiva modul kan du klicka, jämföra och dra nytta av vår rapport Kommunfakta. Du behöver en laptop för att nyttja verktygets fördjupande statistik. Första överblicken visar Göteborgsregionen. Klicka på den kommun du vill titta närmare på. Klicka sen en gång till för att komma tillbaka till regionstatistiken. Arbetsställen, sysselsatta, invånare, arbetslöshet, bostäder och varuexport är klickbara för ytterligare en dimension.

Öppna ett interaktivt fönster för att se statistik

Variabeldefinitioner

Arbetslöshet

Avser årliga genomsnitt över öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadsprogram som procent av arbetskraften. Statistiken kan brytas efter ålderskategori (16-65 år eller 18-24 år), födelseregion (inrikes eller utrikes född) samt totalt för kommunen/regionen. Källa för statistiken är Arbetsförmedlingen och SCB.

Arbetsställen

Statistiken visar antal arbetsställen. Med arbetsställe avses en geografiskt avgränsad adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där stadigvarande verksamhet bedrivs minst 20 timmar/vecka och/eller att anställd personal finns i kommunen/regionen. Som arbetsställe räknas inte tillfälliga arbetsplatser eller hemadresser. Källa för statistiken är SCB

Bostadsbestånd

Bostadsbeståndet visar antal lägenheter i flerbostadshus och småhus i kommunen/regionen. Källa för statistiken är SCB.

BRP

Avser statistik för bruttoregionalprodukt (eller förädlingsvärde) i miljarder kronor i kommunen/regionen. Förädlingsvärdet är mervärdet från vad som omsatts i kommunen/regionen minus kostnader i kommunen/regionen för sålda varor och tjänster under ett år. Källa för statistiken är SCB.

Invånare

Avser folkbokförd befolkning från 0 år och uppåt som var folkbokförda i kommunen/regionen per 31 december för valt referensår. Källa för statistik är SCB.

Lönesumma

Avser statistik över utbetald lön i miljarder kronor i kommunen/regionen. Källa för statistiken är SCB.

Omsättning

Avser omsättning i miljarder kronor för sålda varor och tjänster i kommunen/regionen. Källa för statistiken är SCB.

Sysselsatta

Avser sysselsatt dagbefolkning 15-74 år med arbetsplats i kommunen/regionen. Statistiken över sysselsatta består därmed av de som bor och arbetar i kommunen/regionen samt inpendlar för arbete i kommunen/regionen. Källa för statistiken är SCB. 

Varuexport

Avser statistik över näringslivets export av varor i miljarder kronor i kommunen/regionen. Export av tjänster ingår inte i denna statistik. Källa för statistiken är SCB.

Kontakta mig om kommunfakta