Här får företag hjälp med sina byggprocesser

Foto på Veronica Blixt, versamhetsutvecklare på stadsbyggnadsförvaltningen
Veronica Blixt, verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadsförvaltningen

Behövs det bygglov när du ska göra om i din verksamhetslokal? Vad behöver du tänka på med en uteservering? Och finns det en detaljplan att ta hänsyn till i området där du vill bygga? Det är några av alla frågor som stadsbyggnadsförvaltningen kan hjälpa dig som företagare med.

 

Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice hjälper företag med detaljplaner och lagar och regler kring bygglov. De ger också råd och stöttar inför olika processer, som till exempel en bygglovsansökan. 

Tre vanliga frågor och svar 

 1. Kan jag etablera min verksamhet i en fastighet enligt gällande detaljplan? 

  Svar: Det beror på platsen, gällande detaljplan eller översiktsplan samt vilken typ av verksamhet det gäller. På goteborg.se kan man hitta gällande detaljplaner och information om hur man läser dem. Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice finns också alltid till hands att hjälpa till om det blir svårt att förstå detaljplanen och vad man behöver tänka på.  
   

 2. Hur går jag till väga för att göra om en lokal från en verksamhet till en annan? 

  Svar: Att ändra användningen för en lokal är ofta bygglovspliktigt, exempelvis från kontor till restaurang. Är man osäker på om ändringen kräver bygglov är det bara att höra av sig till stadsbyggnadsförvaltningens kundservice. Det är svårt att säga generellt hur ett sådant ärende går till. Men börja med att fundera över om lokalen är lämplig för användningen. Vad behöver du för just din verksamhet? Ryms det i lokalen? Många gånger kan det vara värt att ta hjälp av en person eller företag som kan bygg- och myndighetsregler. Vi kan inte tala om exakt hur du ska göra för att uppfylla kraven, men vi kan förtydliga vad du vanligtvis behöver redovisa i ett bygglov. Om din verksamhet är i enlighet med detaljplanen finns möjlighet till bygglov, men även lokalen behöver uppfylla de krav som ställs. Det kan till exempel handla om ljudkrav, brandskyddskrav, tillgänglighet eller ventilation. På vår hemsida finns mer information för företag.  
   

 3. Finns det bygglov för min lokal eller behöver jag söka nytt?  

  Svar: Vi har en samlingssida med information om vad du behöver tänka på inför din ansökan. Det är egentligen tre steg du behöver följa:

  1. Beställ handlingar från vårt arkiv. Där kan du se vilka bygglov som finns för fastigheten.  
  2. Titta på vad detaljplanen säger. Är din verksamhet i enlighet med den? 
  3. Titta på exempelritningar. Här kan du se vilka handlingar man kan behöva i sin ansökan samt vad de är för något. Ju mer komplett din ansökan är desto snabbare kan vi handlägga ditt ärende.  

Första kontakten via kundservice 

De flesta företag tar kontakt via stadsbyggnadsförvaltningens kundservice, precis som förvaltningen vill att man ska göra.  
 
– Det underlättar för båda parter. Via kundservice kan vi ge råd och hjälpa till inför en ansökan. Vi lotsar vid behov vidare till bäst lämpad person att hantera ärendet. Tar man en tidig kontakt med oss öppnar det upp för en smidigare process och mer tydlighet kring förväntningar, säger Veronica Blixt, verksamhetsutvecklare på kundenheten på stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad. 

Hur mycket kontakt man har och behöver varierar beroende på ärendet och dess omfattning. Vid större projekt har stadsbyggnadsförvaltningen förmöten med företaget för att komma med inspel inför att en ansökan skickas in.  

– Det är också en balansgång att se till att vi inte börjar handlägga i rådgivningsfasen. Vi behöver hålla isär bedömning och beslut. Till slut måste ansökan lämnas in, men vi hjälper till så att den ska bli så bra som möjligt, säger Veronica Blixt och fortsätter: 
 
– Det kan vara bra att veta att även om vi inte hör av oss kontinuerligt så handlägger vi ditt ärende. Vi meddelar om något saknas i din ansökan eller om det inte är möjligt att bevilja bygglov för det som ansökts.  

Enligt lagen ska beslut om bygglov tas inom tio veckor från att ansökan är komplett. 
 
– I undantagsfall kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. Ju mer komplext ett ärende är desto längre tid tar det att handlägga, men lagkravet gäller oavsett komplexitet, säger Veronica Blixt. 

Anpassar informationen efter målgrupp 

Företag har ofta mer tidspress och deras ärenden handlar vanligtvis om större investeringar än för privatpersoner, men stadsbyggnadsförvaltningen måste behandla alla lika enligt lagen. 
 
– Att behandla alla lika är däremot inte samma sak som att göra likadant. Vi anpassar informationen efter målgrupp och person. Det ska vara tydligt och enkelt oavsett vem vi pratar med. Vi har dock förstått att vi behöver bli ännu tydligare i vår information till företagare.  

För att företagen ska få bättre koll på hur stadsbyggnadsförvaltningen arbetar har de bjudit in till möten om vanliga processer och knäckfrågor. Bland annat har fastighetsägare bjudits in och fått information om processen kring vindsinredning.  

Nyligen skapade förvaltningen även en sida på goteborg.se där det går att hitta kontaktuppgifter och information om planarbete, bygglov, etablering, mark och lokaler. Detta hoppas man ska underlätta för exploatörer i plan- och byggprocesser. 

– Vi jobbar hela tiden med informationen på våra hemsidor – att vi ska bli mer transparenta kring hur en process går till så att man känner sig så trygg som möjligt med vad som förväntas av en när man tar kontakt.  Vi tar gärna emot förslag på vad man önskar höra mer om eller vad man upplever att det saknas information om. 

Samarbetar med andra förvaltningar 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar ofta tillsammans med andra förvaltningar i olika frågor. Ärendet kan till exempel skickas på remiss till de förvaltningar som sitter på expertkunskapen kring en viss fråga.   
 
– Det kan handla om trafiksituationer som stadsmiljöförvaltningen är bäst lämpade att bedöma. Eller brandskydd, där räddningstjänsten har en viktig roll. Går ett ärende på remiss påverkar det även handläggningstiden, säger Veronica Blixt.   

FAKTA OM STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN