Article image
Stadens stödåtgärder

Göteborgs Stads stödåtgärder för företagare

Effekterna av coronaviruset/Covid-19 slår mycket hårt mot näringslivet, inte minst besöksnäringen och handeln. Därför inför Göteborgs Stad nu ett antal åtgärder i de delar där staden på olika sätt möter företag för att därigenom stödja och underlätta för verksamheten. Åtgärderna riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade just nu och det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens likviditet, dels om att bidra till ökad försäljning. Nedan listas de åtgärder Göteborgs Stad infört och kontaktuppgifter dit företagen kan vända sig med frågor.

Main content

1. Förlängd betalningstid för tillsynsavgifter för alkohol

Tillståndsenheten på Social resursförvaltning gör en generell förlängning av betalningstiden för tillsynsavgifter för alkohol till 90 dagar. Tillsynsavgifter faktureras ut i månadsskiftet april-maj.

Kontakt: tillstandsenheten@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

 

2. Anstånd med betalning av bygglov-, tillsyns- eller tillståndsavgift 

Stadsbyggnadskontoret ger anstånd med betalning av bygglov-, tillsyns- eller tillståndsavgift för bygglovsfrågor samt byggsanktionsavgift. 90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta.  

Kontakt: kundservice@sbk.goteborg.se
Telefon: 031-368 19 60

 

3. Anstånd med betalning av livsmedelskontroll och miljötillsyn

Miljöförvaltningen ger anstånd med betalning av livsmedelskontroll och miljötillsyn. 90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta.

Kontakt: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

 

4. Anstånd med betalning av VA och sophantering

Kretslopp och Vatten ger anstånd med betalning av i första hand avfall och fettömning. Möjlighet till omgående vilande till omgående vilande abonnemang för hämtning av avfall samt fettömning erbjuds också verksamhetsutövare som ansöker om detta.

Verksamhetsutövare som också är fastighetsägare kan även få anstånd för vatten och avlopp. 90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta.

Kontakt: kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Telefon: 031-368 27 00

 

5. Anstånd med betalning av markupplåtelser av offentlig plats

Trafikkontoret ger anstånd med betalning på fakturor som rör upplåtelse av offentlig plats för april, maj och juni månad 2020. 90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta.

Kontakt: tk-ekonomi@trafikkontoret.goteborg.se
Telefon: 031- 365 00 00

 

6. Tillfällig reducering av vissa avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Göteborgs Stad sänker tillfälligt avgiften för upplåtelse av offentlig plats för försäljningsändamål till 0 (noll) kronor. Med försäljningsändamål avses till exempel uteserveringar, varuexponering och skyltvaror vid butiker samt kiosker, foodtrucks, försäljningsplatser och salustånd. Sänkningen gäller inledningsvis för maj och juni månad, men trafiknämnden har beslutat om förlängning av sänkningen fram till den 31 oktober 2020. Samma avgiftssänkning gäller även på vatten för verksamheter fram till den 31 oktober 2020. Som vanligt behöver du söka tillstånd hos polisen och betala handläggningsavgift till polisen. Se ansökan

Telefon: 031-365 00 00   
goteborg@goteborg.se

 

7. Tidigarelagda tillstånd för uteserveringar 

Sommarsäsongen för tidsbegränsade säsongsbygglov för uteserveringar tidigareläggs till den 19 mars istället för den 1 april. Likaså får uteserveringar uppföras från och med den 19 mars istället för från den 1 april. Dessa beslut omfattar de uteserveringar som har tillstånd och säsongslov för 2020. Krögaren/restaurangen behöver kontakta Polismyndigheten och begära att få tidigarelägga sitt tillstånd.

Kontakt:
Polisen

Göteborgs Stad om hur du ansöker om tillstånd för uteservering

 

8. Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden 

Stadsbyggnadskontoret prioriterar bygglovsansökningar för uteserveringar och trafikkontoret prioriterar snabb handläggningstid avseende upplåtelseärenden för uteserveringar, för att påskynda företagens möjligheter att komma igång inför sommarsäsongen. För att ytterligare underlätta för uteserveringar att komma igång kan åtgärder som kan utföras utan att bygglov krävs lyftas fram.

Tillståndsenheten prioriterar verksamhetskritiska tillståndsärenden/sanktionsärenden inom serveringstillstånd för alkohol. Parallellt med detta för man dialog med Polisen för att möjliggöra för verksamheter som kräver ordningsvakter att tillfälligt minska antalet vakter under förutsättning att verksamhetsutövaren först kontaktar tillståndsenheten.

Miljöförvaltningen gör löpande bedömningar av vilka kontroll- och tillsynsärenden som är mest prioriterade. 

Kontakt: 
Stadsbyggnadskontoret
kundservice@sbk.goteborg.se
Telefon: 031-368 19 60

Trafikkontoret
tk-ekonomi@trafikkontoret.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

Tillståndsenheten, social resursförvaltning
tillstandsenheten@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

Miljöförvaltningen
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

 

9. Utökad rådgivning till företag

Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten. Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra där vi erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. Vi kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp. Hit kan du också vända dig om du har allmänna frågor om stödåtgärderna som nämns på denna sida.

Kontakt: foretagslotsen.extra@businessregion.se
Telefon: 031-365 00 65

 

10. Hyresbetalningar lokaler

Om man har svårt att betala hyran i en kommunägd fastighet är man välkommen att kontakta sin hyresvärd. Kommunens bolag gör individuella bedömningar utifrån gällande regelverk.

 

11. Ökad framkomlighet och sänkta avgifter 

Fler billigare besöksparkeringar, gratis Styr & Ställ-cyklar första halvtimmen fram till den 12 juli, tillfälliga cykelstråk i bilkörfält och mer plats för gående på populära gator och platser. Detta är några av de stödåtgärder som trafiknämnden i Göteborg inför för att minska konsekvenserna av coronavirusets utbrott på besöksnäringen inklusive restauranger och handel. Läs hela listan här.

 

12. Parkera för halva priset

Göteborgs Stads Parkering AB halverar priset på parkering i Göteborg mellan klockan 08.00 och 18.00 med start senast 20/4 till och med 30/6.

 

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content