Nio utmaningar

Trots Göteborgs många styrkor ur ett näringslivsperspektiv står vi inför ett antal utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har identifierat nio utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden. Det är också dessa utmaningar som Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program utgår från.

Klippan

Stärkt global tillgänglighet och synlighet

Göteborgsregionens tillgänglighet till omvärlden är god jämfört med liknande regioner. Samtidigt är förbättrad tillgänglighet via tåg, flyg och hamn avgörande för vår framtida konkurrenskraft. Inte minst med tanke på regionens exportberoende näringsliv. Ett viktigt projekt är åtta-miljoner-staden som binder ihop Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. I takt med ökad konkurrens blir det också allt viktigare att Göteborgsregionens varumärke synliggörs och stärks internationellt. Här krävs alltså en stärkt global tillgänglighet och synlighet.

Stärka FoU-Resurserna

FoU-verksamheter är strategiskt viktiga och ger stora spridningseffekter till övriga ekonomin. Här är det viktigt att stärka FoUresurserna och stärka samverkan mellan företag, kommun och akademi, framförallt genom att skapa världsledande demonstrationsmiljöer för regionens innovativa produkter och tjänster.

Stärka arbetsmarknadsregionen och Göteborgs stadskärna

Göteborg behöver stärka arbetsmarknadsregionen och Göteborgs stadskärna. Regionens tillväxt hämmas av en för liten arbetsmarknadsregion. Bättre pendlingsmöjligheter till Borås, Trollhättan och Uddevalla bidrar till ett större sökområde för företag och fler möjligheter till en större och mer diversifierad kompetenspool. Samtidigt behöver staden förtätas för att bli en attraktiv motor i en större region.

Planera för tillväxt

Trots ett starkt konjunkturläge och rådande kompetensbrist behöver regionens byggande öka kraftigt. Trenden är tydlig att allt mer kompetens och tillväxt samlas i storstadsregioner. Utan nya bostäder och arbetsplatser samt ny mark för näringslivet kommer regionen att tappa konkurrenskraft. Det innebär att kommunerna i regionen har ett särskilt nationellt ansvar att planera för tillväxt.

Möta klimatutmaningen

Dagens tillväxtpotential för Göteborgsregionens näringsliv är stor, nationellt och globalt. Om näringslivet utvecklar fler miljösmarta processer, produkter och tjänster kan konkurrenskraften stärkas ytterligare. Här måste näringslivet möta klimatutmaningen genom att skapa världsledande miljösmarta innovationer.

Fler växande små och medelstora företag

Små och stora företag är viktiga för en region. Samverkan dem mellan innebär att den produktivitet som skapas inom regionen bättre kan tas tillvara på för att skapa en mer effektiv produktion av varor, tjänster och processer. Regionen behöver fortsatt få fler växande små och medelstora företag för att få en bättre balans i näringslivet och minskad risk för sårbarhet i samband med sämre konjunkturcykler.

Öka delaktigheten på arbetsmarknaden

Även om arbetslösheten har minskat den senaste perioden så står fortfarande en stor grupp utanför arbetsmarknaden, bland annat många av Göteborgsregionens utrikes födda invånare. Detta utanförskap framgår även i ett antal internationella rankingstudier. En stor och viktig utmaning för den privata och offentliga sektorn i Göteborgsregionen är att aktivt jobba för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning

Kampen om kompetensen hårdnar och regionen behöver både behålla sin kompetens och attrahera kompetens nationellt och internationellt. Bostäder och bilden av regionen är några viktiga parametrar som behöver stärkas. Att vi utbildar kompetens som efterfrågas av näringslivet är minst lika viktigt. Med andra ord är Göteborgsregionens kompetensförsörjning utan tvekan vital inom offentlig verksamhet samt för att regionens företag i framtiden ska kunna leverera innovativa idéer som leder till högt efterfrågade processer, varor och tjänster.

Förbättra företagsklimatet

Ett gott samspel mellan företag och kommun är viktigt för att ta tillvara på regionens tillväxtförutsättningar. Ett bra företagsklimat är därmed en viktig framgångsfaktor. Göteborgsregionen behöver förbättra företagsklimatet ytterligare. Det handlar dels om att förbättra kommunernas service till företag, till exempel i form av tillståndshantering, men även om att ha en tätare dialog mellan kommun och näringsliv om företagens aktuella behov.

Visa cookie-information