Flest nya jobb skapas inne i centrala Göteborg

Tillväxten i Göteborgsregionen har varit stark sedan finanskrisen. Under perioden 2007-2021 ökade sysselsättningen med 23 procent. Det innebär 104 000 fler jobb, de flesta i Göteborgs och Mölndals Stad. Hela 42 procent av de nya jobben tillkom i Göteborgs stadskärna.

En anledning är tjänstesektorns starka utveckling, framför allt privata företagstjänster. Här har jobben blivit drygt 40 000 fler. Även utbildning, vård och omsorg och offentlig förvaltning sysselsätter väsentligt fler idag än 2007, visar Sysselsättning i fokus 2023, en ny rapport från Business Region Göteborg.

– I grunden handlar det om att Göteborgs betydelse som Sveriges innovationsmotor och industriella centrum har växt i takt med exportindustrins starka utveckling det senaste decenniet. Den privata sektorn står nu för 70 procent av jobben i Göteborgsregionen, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Kunskapsintensiva tjänster driver upp lönerna

Men de klassiska industrijobben har inte blivit fler. De har minskat i alla branscher utom fordonsindustrin. Efterfrågan växer istället starkt inom avancerade och specialiserade tjänster, inte minst inom naturvetenskap, IT och teknik.

– Det vi kallar för kunskapsintensiva tjänster, KIT, som till exempel konsulter inom teknik, IT och ekonomi. I regionen har KIT-sektorn växt med 63 procent sedan 2007. Och de jobben skapas ofta inne i stadskärnan.

I Göteborg Stad arbetar numera var femte person inom just kunskapsintensiva tjänster. KIT har blivit den enskilt största sektorn i Göteborgs Stad, och sysselsätter nästan lika många som handeln och industrin tillsammans.

Samma mönster framträder när man tittar på yrken. Civilingenjör är idag det vanligaste yrket bland invånarna i Göteborgs Stad, följt av IT-arkitekt/systemutvecklare.

Andelen av de sysselsatta som har naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund är mer än 50 procent högre i Göteborg än i Stockholm, och dubbelt så hög som i Malmö. Ser man på industrisysselsatta är andelen väsentligt högre i Göteborgsregionen än i övriga storstadsregioner.

När den privata sektorn växer går även lönerna upp. Totalt står den privata sektorn i Göteborgsregionen för 70 procent av jobben och 75 procent av den totala lönesumman. Jämfört med Stockholm och Malmö har lönesumman växt kraftigare i Göteborgsregionen sedan 2010. En förklaring är den tilltagande specialiseringen inom branscher som personbilar, sjöfart, avancerad industri och kemiindustrin.

Starkare stadskärna bra för hela regionen

Drygt fyra av tio nya regionala jobb har skapats i Göteborgs stadskärna. Vi talar då om centrum, Majorna-Linné och centrala delarna av Lundby, som växer betydligt starkare än både kommunen och regionen i stort. Förutom tjänstefieringen är anledningen den förtätning som har skett centralt av både arbetsplatser och bostäder.

– Lindholmen är ett bra exempel. Företag har flyttat in samtidigt som befolkningen har vuxit. Att stadskärnan stärks är positivt i sig, särskilt som centrala Göteborg länge har varit relativt glest befolkad för att vara en storstad. Staden blir mer attraktiv, mer dynamisk, och fungerar allt bättre som regionens motor, säger Peter Warda.

Även centrala Mölndal förtätas på motsvarande sätt. Och den här utvecklingen behöver fortsätta länge till.

– Behovet av kunskapsintensiva tjänster är långt ifrån tillfredsställt. Företagen har under en längre period upplevt en stor brist på den här typen av kvalificerad kompetens. Så vi tror att stadskärnorna kommer fortsätta att växa riktigt starkt, och att den utvecklingen är precis vad regionen behöver.

Läs vidare i rapporten Sysselsättning i fokus 2023 (bifogad)

YTTERLIGARE FAKTA :

Jobbens karaktär skiljer sig mellan regionens kommuner

Kunskapsintensiva tjänster, KIT, är den privata sektor som sysselsätter flest i Göteborgsregionen, med 15,4 % av den totala sysselsättningen. Handeln når 12,2 % och industrin 11,6 %, följt av bygg (6,9 %) och transport/magasinering (4,9 %). Men fördelningen skiljer mellan kommunerna.

  • I Göteborg Stad dominerar kunskapsintensiva tjänster med 19,1 procent av sysselsättningen. Siffran når inte över 10 procent i övriga kommuner.
  • Handeln är största sektorn i Partille, Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås­­, och sysselsätter många även i Härryda
  • Industrin är största sektorn i Stenungsund, Härryda och Ale, och stor även i Mölndal
  • Byggsektorn står för över 10 procent av sysselsättningen i kranskommunerna Stenungsund, Lilla Edet, Ale, Tjörn, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal och Partille
  • Transport/magasinering sysselsätter nästan lika många som industrin i Härryda

Göteborg och Mölndal driver jobbtillväxten mot målet

Det övergripande målet i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är att skapa förutsättningar för minst 120 000 ytterligare jobb i regionen mellan 2016 och fram till 2035. Det innebär en jobbtillväxt på 6300 jobb i regionen varje år i snitt.

Hittills har det gått bra: Snittet ligger på 7600 nya jobb per år i Göteborgsregionen, trots dippen under pandemin. 38 000 nya jobb har skapats från 2016 till 2021.

Göteborg och Mölndals stad står för 78 procent av de nya jobben sedan 2007. Sedan programstarten 2016 har de överträffat förväntningarna för jobbtillväxten, precis som Ale, Kungälv och Härryda. I övriga kommuner ligger ökningstakten under målbilden. I Lilla Edet och Tjörn har sysselsättningen minskat, om än marginellt.

IKT-branschen har växt dramatiskt

Sektorn Kunskapsintensiva tjänster, KIT, ska inte förväxlas med branschen Informations- och kommunikationsteknologi, IKT, även om överlappet i praktiken är stort. IKT-klustret i Göteborgsregionen har tredubblats sysselsättningsmässigt sedan 2008 och omfattar nu 43 000 anställda och 4500 företag (majoriteten en- eller fåmansbolag). Det framgår av en annan färsk rapport om regionens kluster inom information- och kommunikationsteknologi. Läs vidare i rapporten Klusteranalys IKT, Göteborgsregionen

Kontakt:

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg

peter.warda@businessregion.se

031-367 62 11