Article image
Nothern Connections

Samarbete över gränserna skapar nya affärer i energisektorn

Samarbetsprojektet Northern Connections arbetar transnationellt för att skapa ett ramverk för kluster inom förnybar energi som gör det enklare för företag att utvecklas och göra affärer tillsammans. 
– Konkurrens och samarbete känner inte längre några gränser. Ska svensk energisektor vara relevant på en global marknad behövs samverkan med andra, säger Lars Bern.

Main content

Northern Connections samordnar sex länder samt 21 kluster och företag kring Nordsjön, alla engagerade inom energisektorn och med förnybara energilösningar som primärt fokus.

– Tanken är att tillsammans och på ett strukturerat vis bygga en bättre kunskap kring transnationella samarbeten för hållbara energikluster, bygga kapacitet kring behovsdrivet innovationsstöd och att leverera policyrekommendationer som underlättar gränsöverskridande regionala samarbeten, säger Ulrike Firniss, Business Region Göteborgs representant i EU-affärer och involverad i arbetet med Northern Connections.

– Vårt uppdrag är att gå från det politiska visionsarbetet till en nivå där det handlar om innovation och konkreta affärsmöjligheter, säger Lars Bern, områdesansvarig energi på Business Region Göteborg och representant i Northern Connections.

"Vårt uppdrag är att gå från det politiska visionsarbetet till en nivå där det handlar om innovation och konkreta affärsmöjligheter."

- Lars Bern

Samarbete skapar intäkter och värde

Northern Connections är ett interregionalt sätt att ta sig an Europa 2020, EU:s agenda för tillväxt och jobb. Strategin förespråkar smart och hållbar tillväxt för alla som ett sätt att komma till rätta med de strukturella svårigheterna i EU:s ekonomi, förbättra konkurrenskraften och produktiviteten och stödja en hållbar social marknadsekonomi. Interregionala samarbeten är avgörande för svensk energisektor, menar Lars Bern.

– Vi är små, vi är exportberoende men vi är också duktiga på samverkan. Det går inte att tänka enbart nationalstat längre, utan det bästa är hitta samarbeten med andra och dra nytta av varandras testverksamheter så att vi tillsammans kan svara på globala behov. Vi är alla duktiga på olika saker. I Danmark och Tyskland finns stor kompetens kring vindkraft, vi i Sverige har stora erfarenheter av biogas och elbussar, Norge har kommit långt vad gäller elbilar. Alla städer som är med i projektet står inför liknande utmaningar inom stadsutveckling, förnybar energi och transporter. Tar vi hjälp av varandra skapar vi intäkter och värde.

Banar väg för små och medelstora företag

Den stora utmaningen för Northern Connections är att skapa gemensamma strategier när olika länder, regler och lagstiftningar är involverade. De innovationsstödsystem som finns i dag begränsar sig ofta till ett smalt geografiskt område, berättar Ulrike Firniss.
– Northern Connection testar användningen av de inhemska innovationsstödåtgärderna, det vill säga de statliga, regionala och kommunala system som finns för att stötta företagande, på ett gränsöverskridande sätt. På så sätt banas väg för företagen, även de små och medelstora, så att de i sin tur har alla verktyg för att arbeta utanför sitt eget lands gränser, säger hon.

Arbetet utförs i ett antal arbetspaket med olika innehåll. Ulrike Firniss sitter med i paketet som formulerar policyrekommendationer och konkreta verktyg, till exempel för hur man pratar med politiker, hittar riskkapital, delar kunskap mellan städer eller bäst drar nytta av EU-medel. I uppdraget ingår också att påverka det strukturella ramverk som EU-kommissionen satt upp.
– Bristen på ett krav på regionala internationaliseringsstrategier som förutsättning för EU-medfinansiering kan begränsa klusternas gränsöverskridande samverkan. Här finns en stort potential att främja regionalt tillväxt, säger Ulrike Firniss.

”Northern Connections banar väg för företagen, även de små och medelstora, så att de i sin tur har alla verktyg för att arbeta utanför sitt eget lands gränser.”

- Ulrike Firniss
 

Lars Bern ansvarar för paketet Cluster Capacity Building.
– Där jobbar vi med erfarenhets- och kunskapsutbyte och innovationsverktyg som alla kan ha användning för i klusterutvecklingen. Det handlar om mycket praktiskt arbete och de 10–15 personer som är involverade i paketet har alla olika infallsvinklar, vilket är otroligt intressant. Några kommer som vi från kommunalt håll, andra företräder en region, en akademi eller en medlemsbaserad klusterorganisation, säger Lars Bern.

Inbjudan till testbäddar

I början av juni ska arbetet med policyrekommendationerna vara klart, och under hösten 2018 kommer Northern Connections att växla över i operativt läge och köra i gång de första övningarna i varje regions utvalda testbädd. För Göteborgs del undersöker Lars Bern specifikt möjligheten att jobba med innovation kring förnybara energilösningar i Älvstaden.
– Planen är att bjuda in företag från alla regioner som vi anser kunna tillföra kunden något – det kan handla om expertkunskap inom fasadmaterial, solceller eller lagring av el, elektrifierad stadsnära trafik eller effektivare transporter. Sedan håller vi i ett antal övningar där företagen och kunderna får möjlighet att hitta varandra. På samma sätt kommer vi att bjuda med företag från vår region till testbäddar i de andra medverkande regionerna.

Framgång föder framgång

Förutom att Northern Connections arbete kommer att resultera i konkreta verktyg för företag som vill vara med i interregionala samarbeten, något som sparar både tid och resurser, kan företag alltså dra nytta av det nätverksarbete som organisationen gör. Northern Connections gör matchmaking-arbetet, som Lars Bern uttrycker det.
– Vi sätter upp nätverken, vi bygger broar och är kontaktpunkter. Företagen kommer in i ett mer konkret, affärsnära sammanhang och får snabb återbäring eftersom vi har tagit de första stegen åt dem.

Ulrike Firniss understryker också de långsiktiga effekterna på regionen i stort.
– När det går bra för företagen i vår region vågar fler starta företag här. De företag som redan finns här växer, kompetensen stannar kvar i regionen och det skapas fler arbetstillfällen. Detta i sin tur lockar till sig nationell och internationell kompetens och investerare. Vi blir en kunskapsintensiv region där forskning, utveckling och innovation frodas. Framgång föder framgång.

Färgbox

Partners in Northern Connections:

Business Region Göteborg, Renewable Energy Hamburg, Clean, Energy Valley, Orrec, Sustainable Business Hub, North Denmark Region, MidtJylland, Region of Southern Denmark, Falkirk Council, Hamburg, Schleswig-Holstein, Gemeente Alkmaar, Aarhus Kommune, Oslo Kommune, HafenCity Universität Hamburg, Aalborg Kommune

NC

 

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content