Gothenburg Green City Zone - möjligheternas zon

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar och utvecklar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Vi pratar om skapandet av ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans.

Evenemangsstråket Göteborg
Bild: Skyflyers/ Göteborg & Co

I Göteborg finns en stark tradition av samarbete som förvandlat regionen till Sveriges innovationsmotor. Vi ser hur företag, forskning och det offentliga tillsammans testat allt från nya elbusslinjer till framtidens hållbara sätt att bo. Göteborg har blivit en plats där idéer förverkligas och där vi tillsammans hittar kraftfulla sätt att närma oss framtidens hållbara lösningar. Det är precis den sortens samarbete som vi nu skapar Gothenburg Green City Zone.

Samarbeten och projekt

I Gothenburg Green City Zone vill vi väcka intresse för nya lösningar, testa innovationer och redan existerande lösningar, lära tillsammans och skala upp. Här kan företag, samhällsaktörer och akademi  samverka kring lösningar för ett utsläppsfritt transportsystem.

Läs mer om några av de samarbeten och projekt som pågår
Två kollegor i samtal vid dator

Ett inspirerande exempel för fler

Vi börjar lokalt i Göteborg med visionen att göra vårt arbete till ett inspirerande exempel för fler. Genom att beskriva vårt arbetssätt vill vi sprida våra erfarenheter och hoppas det kan hjälpa och inspirera andra städer. Vi kallar det att vi skapar en Play Book.

Läs om hur vi vill skapa förutsättningar för att sprida arbetet vidare
Göteborgs hamninlopp

Gothenburg Green City Zone går före i omställningen

Göteborg och Göteborgsregionen växer. Till 2035 ska 120 000 nya jobb skapas och flera miljoner turister och besökare kommer till staden varje år. Det innebär ständigt ökande transportbehov. Samtidigt ska vi minska utsläppen i linje med klimat- och miljömål och vara en attraktiv stad att besöka, bo, och arbeta i.

Göteborg och hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna och beroendet av fossila drivmedel. För att hitta lösningar kommer Gothenburg Green City Zone att gå före i omställningsarbetet och bli utsläppsfritt redan år 2030.

Särskilt utvalda områden

Till en början fokuserar Gothenburg Green City Zone på tre särskilt utvalda områden med olika karaktär och utmaningar:

  • Lindholmen - ett område med många arbetsplatser, skolor och boende, där människor behöver pendla  varje dag.
  • Evenemangsstråket - här passerar dagligen tusentals pendlare och miljontals besökare årligen. Det i sin tur genererar stora mängder person- och varutransporter.
  • Forsåker i Mölndal - ett helt nytt område med bostäder, där människor behöver kunna transportera sig på ett hållbart sätt.
Gothenburg Green City Zone karta
Vad menas med en utsläppsfri zon?

Med utsläppsfritt menas i detta sammanhang utsläpp av växthusgaser från person- och godstransporter som sker inom gränserna för de områden som Gothenburg Green City Zone består av. De transportrelaterade utsläpp som områdena ger upphov till utanför zonerna, exempelvis långväga resor till områdena, ingår inte i definitionen. Inom ramen för denna definition betraktas gång-, cykel- eller andra mikromobilitets fordon, kollektivtrafikresor samt el- eller vätgasdrivna fordon som utsläppsfria .

Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone?

Har du en idé som du vill testa och utveckla tillsammans med andra? Nu välkomnar vi företag och organisationer från hela världen att delta i samarbetet. Tillsammans kan vi skapa utsläppsfria och innovativa transportlösningar för personer och godstransporter för framtidens städer – här och nu.

Välkommen till Gothenburg Green City Zone!

Kontakt

Jonas Eriksson
Verksamhetsledare Gothenburg Green City Zone
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Hållbar stadsutveckling Samverkan

Partners

Initiativtagare är Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.
Founding partners/grundare är utöver initiativtagarna Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering, Göteborg Energi och Göteborg & Co samt därtill Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Svenska Mässan samt Mölndal Stad.

Partner logos, Gothenburg Green City Zone