Article image
Testbädd Göteborg

Testbädd Göteborg testar framtiden

I Göteborgsregionen finns en innovationskraft som aldrig tidigare skådats. Nu tar vi avstamp i den samlade kraften hos både privata och offentliga aktörer för att accelerera utvecklingen kring testbäddar som motorer för innovation med initiativet Testbädd Göteborg. Tillsammans testar vi framtiden.

Main content

Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar ökar väsentligt om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer. Göteborgsregionen har en ledande position nationellt med flest testbäddar i landet och intresset för Göteborgs arbete med testbäddar är mycket stort både nationellt och internationellt.

I dagarna lanseras initiativet Testbädd Göteborg, som genom samverkan på en helt ny nivå ska göra det möjligt att accelerera utvecklingen, bygga unik, världsledande kunskap och ta tillvara regionens innovationskraft för att möta morgondagens utmaningar. Testbädd Göteborg tar avstamp i testbäddar, initiativ och program som redan pågår med målet att lyfta nivån ytterligare och öppna för nya aktörer.

Initiativet fungerar också som ett skyltfönster och katalysator för en hel infrastruktur av testmiljöer för innovations- och kunskapsutveckling i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Testbädd Göteborg är öppet för alla och har som uttalad strategi att öka inkluderingen av aktörer som vanligtvis inte deltar i testbäddsverksamhet.

- Det stora utvecklingsprång som vi nu är i innebär att det kommer investeras 1 000 miljarder i staden i form av byggnader, infrastruktur men också verksamheter och tjänster. Denna enorma utveckling är en kraft för innovation och är något vi vill ta tillvara på. Genom initiativet Testbädd Göteborg växlar staden upp sin kapacitet och förmåga och tillgängliggör också sina resurser så att vi kan utveckla hållbara lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför, säger Maria Strömberg, Avdelningschef för Kluster och Innovation på Business Region Göteborg.

I samband med ett besök i Göteborg tog närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) del av en presentation från initiativtagarna till Testbädd Göteborg.

- Jättespännande koncept och mycket positivt att man också tittar på detta ur perspektivet att främja investeringar. Testmiljöerna är ett offensivt och mycket bra erbjudande mot utländska aktörer, säger Mikael Damberg.

Testbädd Göteborg har initialt fokus på att utveckla nya testbäddar kring mobilitet, infrastruktur och hållbara stadsdelar med digitalisering och policyutveckling som möjliggörare.

- Vi gör detta för att öka effekten och ta vara på de möjligheter som finns i samordning av initiativ och resurser. Det finns oändligt med idéer och behov och det vi gör nu är att kanalisera dem i en gemensam agenda. Med Testbädd Göteborg vill vi skapa en öppen och attraktiv process kring utveckling av testbäddar som kan inkludera fler aktörer än de som vanligtvis deltar i testbäddsverksamhet och på sikt få internationell lyskraft, säger John Rune Nielsen, Forsknings- och affärsutvecklingsdirektör på RISE Research Institutes of Sweden.

Testbädd Göteborg är ett resultat av den Strategiska näringslivsdialog som Göteborgs Stads kommunstyrelse haft med representanter för näringsliv, akademi och institut under 2017-2018. I regionen finns en lång tradition av att jobba med testbäddar. Under de senaste åren har en mängd större och mindre testbäddar både i form av fysiska anläggningar och olika grad av test i verkliga miljöer byggts upp och utvecklats i staden med omnejd. I dialogen med näringslivet identifierades behovet av att samordna nya satsningar för testbäddar och förenkla för små- och medelstora företag att medverka.

- Förutsättningarna vi har här är unika. Det finns ingen annan stad som har ambitionen att bygga sin kapacitet och förmåga i den här riktningen. Som universitet har vi i uppgift att bidra till en hållbar samhällsutveckling och då är samverkan en grundläggande förutsättning. Det är komplexa frågor att jobba med så genom att vi nu samordnar våra resurser och idéer med Göteborgs Stad, RISE, Göteborgs universitet och näringslivet i stort, ger oss möjlighet att nå helt nya nivåer. Vi vet också att samverkan driver kvalitet i forskning och utbildning, säger Fredrik Hörstedt, Vicerektor för nyttiggörande vid Chalmers.

För att ta vara på möjligheterna som det digitala samhället innebär, till exempel för mobilitetsområdet och självkörande bilar, behövs nya regelverk och policyer, helt enkelt för att det ska fungera. Därför kommer även regelverksinnovation och policylabb att vara en central del av Testbädd Göteborg.

- Innovation i testbäddar ställer ökade krav på alla inblandade parter. Det utmanar inte bara rådande kunskap och arbetsformer utan även den styrning och ledning som ramar in förutsättningarna för arbetet. Det handlar om allt från hur offentliga och privata resurser kan samverka till att öppna upp existerande regelverk för tester i verkligheten. Testbäddar utgör en ny form av utvecklingslogik som behöver finna sina former. Ett policy lab som stöttar en sådan utveckling är en unik satsning i Sverige. Genom nära samverkan med forskare och andra experter läggs grunden för att Testbädd Göteborg skall utgöra en Gold Standard, en högre norm, i Sverige såväl som internationellt, säger Anders Sandoff, forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Testbädd Göteborg initieras av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola, RISE Research Institutes of Sweden och Göteborgs universitet, och är öppet för alla aktörer som är intresserade av att utveckla testbäddsverksamhet med staden som arena.

Hur kommer Göteborgs stad genom Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Chalmers och RISE att bidra i konceptet Testbädd Göteborg? 
- Alla parter bidrar med personella resurser in i olika projektgrupperingar. Chalmers, Göteborgs Universitet och RISE kommer att bidra med kunskapsresurser och infrastruktur, och staden med möjligheten att använda stadens verksamheter för verklighetslabb och för demonstration. Alla parter är möjliga infrastrukturägare av fysiska testbäddar i olika former. Alla partner kommer att tillsammans göra ansökningar för att finansiera testbäddar, vilket ger oss en styrka i dessa sammanhang, säger Fredrik Hörstedt.

Hur kommer man mäta att initiativet lyckas?
- Vi kommer naturligtvis mäta antal nya testbäddar och antal investerare alternativt volymen extern finansiering, och också på antal etablering med koppling till testbäddarna, och antal företag som nyttjar testbäddarna och antal nya innovationer som kommer fram som resultat av testbäddarna, säger Maria Strömberg.

Vad händer konkret i Testbädd Göteborg under den närmsta tiden?
- Vi håller just nu på att tillsätta ett gemensamt operativt projektteam som kommer att arbeta med samordningen. I slutet på april kommer vi att arrangera ett seminarium i Bryssel för att driva frågan om hur EU bör koppla an till städers utmaningar och möjligheter med testbäddar i kommande ramprogrammet för forskning och innovation, FP9, som tar vid efter Horizon 2020, säger John-Rune Nielsen.

- Vi arrangerar flera seminarium under Almedalsveckan, bland annat för att lyfta hur Testbädd Göteborg bidrar till Testbädd Sverige och nyindustrialiseringsstrategin. Vi kommer också att fokusera på att bygga upp ett gemensamt policylabb, och på att fram en tydlig struktur för hur staden kan användas som en testbädd så att näringslivet vet vart de kan vända sig, fortsätter Maria Strömberg.

- Dessutom kommer vi samla aktörer från befintliga testbäddar den 29 maj för att de ska kunna utbyta erfarenheter och diskutera hur vi öppnar upp och hur vi bäst arbetar tillsammans, för att skapa samarbeten, utväxling och lyskraft. Det ser vi fram emot! säger Fredrik Hörstedt.

Som sagt – tillsammans testar vi framtiden.

Image
Testbäddar
Färgbox

Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, science parks och forskningsinstitut och är initierat av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet. I Testbädd Göteborg samverkar vi på en helt ny nivå och gör det möjligt att tillsammans kunna accelerera utvecklingen, bygga kunskap och ta tillvara på regionens innovationskraft.
Tillsammans testar vi framtiden.

 

Färgbox

Vad är en testbädd?
En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.
Vanligtvis kategoriseras testbäddar enligt nedan:
- Labb - här testats enskilda egenskaper eller funktioner kan testas i kontrollerad miljö
- Konstruerad eller simulerad användarmiljö - här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer 
- Verkliga miljöer - här testat tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content