Article image
Lighthouse

Tufft för västsvensk sjöfart - men starkt kluster ger goda förutsättningar

Enligt en ekonomisk kartläggning som Business Region Göteborg låtit göra har företag kopplade till sjöfartsnäringen i regionen minskat antalet arbetstillfällen radikalt sedan 2008 samtidigt som förädlingsvärdet sjunkit markant. Varför tillväxt och återväxt uteblivit är lite av en gåta.

Main content

Business Region Göteborg analyserar ett flertal branscher som ett led i att vara aktiva i arbetet med att utveckla näringslivets förutsättningar. Nyligen blev kartläggningen av de maritima näringarna i Västsverige klar. Kartläggningen är en ekonomisk analys av 268 företag som associeras med sjöfart. Statistik har sammanställts från 2008, 2012 och 2016 vad gäller bland annat förädlingsvärde, vinst, antal anställda och antal arbetsställen. När en jämförelse gjordes på de tre olika årtalens statistik trodde man först att uträkningen var felaktigt gjord. Den visade bland annat att förädlingsvärdet nästan halverats och att antalet anställda gått från drygt 9 200 till bara strax över 6 500.

ANTALET ANSTÄLLDA MINSKADE
Kartläggningen visar att antalet anställda minskat påfallande mycket i Göteborg, dels på grund av nedläggningen av Broströms verksamhet, dels omstrukturering och neddragning av Göteborgs hamn, något som totalt innebar att 1 500 arbetstillfällen förändrats eller försvunnit. De förändringar som haft störst påverkan på lokalsamhället har skett i kommunerna Tjörn och Orust, som har tappat nästan 1 400 jobb när Transatlantic, Viking, Najad och Hallberg-Rassy drog ned på eller avvecklade sina verksamheter. Förutom att antalet anställda minskat kraftigt i de 268 tillfrågade företagen, visar statistiken också att förädlingsvärdet, det vill säga det värde som företagen tillför BNP genom sin verksamhet, gått från strax över 7 miljarder kronor till 3,6 miljarder kronor. Det största tappet skedde strax efter krisen 2008, men oroväckande nog visar inte kartläggningen att någon större återhämtning gjorts under den följande högkonjunkturen.

Jämför  man med automotive i en liknande kartläggning som gjordes så har den branschen ökat med 37 procent under motsvarande tid. Sedan 2012 har 4 000 jobb skapats inom fordonsindustrin, varav många i nya företag. Under samma tidsperiod har sjöfart fortsatt att tappa arbetstillfällen.

FÅ STARTUPS, STARKT KLUSTER
Det är svårt att förklara varför. Kanske har det att göra med att vi som havsnära och historiskt stark sjöfartsregion har tagit mycket för givet. Eller att de stora, synliga bolagens framgångar har fångat strålkastarljuset medan nedläggningar hamnat i bakgrunden så att få har förstått omfattningen av den negativa utvecklingen. Vad som speciellt väcker nyfikenhet är vart alla de frigjorda resurserna tagit vägen. När en bransch krisar eller är i en generell lågkonjunktur brukar det nämligen per automatik ge eko inom nyföretagande och innovation; antalet startups ökar när människor som förlorat jobben börjat tänka på nya sätt.

Det är oerhört viktigt med nya företag som bygger och stärker branschen underifrån. Men det har inte hänt i det här fallet. Kartläggningen visar bara på ett enda nyetablerat företag inom kategorin över 250 anställda, Wisby Ship Management i Lidköping. Det har tillkommit ett stort antal företag upp till 50 anställda men det har tyvärr även försvunnit ungefär lika många. Kategorin 50–250 anställda har minskat från 27 företag till 22. Endast några innovativa startups har kunnat identifieras. Kanske är det så att sjöfolket är mer rörliga och tagit sig till andra marknader, till exempel Danmark eller Norge, eller att de sugits upp av andra branscher. Det vore intressant att analysera vidare.

Kartläggningen visar också att Västsverige som sjöfartsregion halkar efter i ett europeiskt perspektiv och numera är en av de mindre regionerna samtidigt som Polen, Tyskland och Norge växer och utsätter de svenska hamnarna för konkurrens. Det är något som man ser som en oroväckande utveckling och ett tydligt varningstecken att ta i beaktande. Men kartläggningen har också positiva nyheter, bland annat att sjöfartklustret i regionen är starkt.

Här finns ett utmärkt ekosystem för sjöfart med fina sjöfartsutbildningar, god forskning och viktiga samhällsaktörer i form av såväl myndigheter som försvarsmakt. Testbäddar, inkubatorer och science parks är väl utbyggda och förankrade. Det finns ett stort intresse för maritim miljö och teknik, vi har havet och Vänern . Vilket innebär att  det finns  alla förutsättningar och resurser  för tillväxt.

UNDERLAG FÖR FÖRBÄTTRING
Det är viktigt att påpeka att kartläggningen kan bli ett första steg mot en djupare analys av läget för sjöfarten. Den kommer att bilda underlag för dialogmöten som Business Region Göteborg ska genomföra i vår tillsammans med företagens representanter.

– Vi ska prata mer om deras utmaningar och behov eftersom vi vill veta om deras uppfattning om verkligheten stämmer överens med kartläggningen. Vi vill också prata mer om hur sjöfarten kan skapa tillväxt med hjälp av de funktioner och nätverk som finns i klustret, säger Madeleine Johansson, projektledare för maritima näringar på Business Region Göteborg.

Ytterligare en utmaning som sjöfarten står inför (och som vi kommer att återkomma till i kommande artiklar) är kompetensförsörjningen. Där kan Business Region Göteborg bidra med kunskap och analys, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg inom kompetensförsörjning.

– För att få upp innovationskraften och tillväxten behövs rätt kompetens. I flera andra branscher har Göteborgsregionen etablerat kompetensråd där branschen kanaliserar frågor kring kompetensförsörjning, utbildningarnas kvalitet och kvantitet samt branschens attraktionskraft i ett framtidsperspektiv. Det kan vara ett sätt även för sjöfarten att lyftas och bli mer synlig och attraktiv.
 

Färgbox

Den årliga Båtmässan är en naturlig mötesplats för många av dem som verkar inom sjöfarten, och därför anordnar Business Region Göteborg i år ett seminarium och mingel på temat innovation och miljöansvar, både för att belysa de nytänkande idéer, system och produkter som är på gång och för att ta tempen på sjöfarten.

Intresserad? Läs mer och anmäl dig här

Färgbox

Klusterkartläggningen stöds även av: PERISCOPE is a project co-funded by the North Sea Region Programme 2014 - 2020. 

periscopeinterreg

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content