Article image
Maria Strömberg

Så ska testbäddar bygga regionens innovationskraft – och identitet

Med hjälp av många och väl utvecklade testbäddar kan Göteborg och Västsverige bli ett globalt centrum för innovation. Men det kräver bättre samordning, större öppenhet och mer erfarenhetsutbyte – och att fler små och medelstora företag får ta del av verksamheten. Det menar Maria Strömberg, chef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg.

Main content

I Göteborg med omnejd finns ett sextiotal testbäddar – virtuella eller reella testmiljöer med kunskap och verktyg för innovation där företag, offentlig verksamhet, forskningsinstitut och akademi samarbetar för att testa idéer, produkter, tjänster eller processer. Det gör regionen till Sveriges testbäddstätaste. Och ännu bättre ska det bli, säger Maria Strömberg, chef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg.

– Politiken i Göteborg har ambitionen att Göteborg ska vara en hållbar stad där näringslivet har en god och hållbar tillväxt som leder till nya jobb, och att vi ska bli en av världens mest nytänkande storstadsregioner. För att vi ska vara attraktiva som stad att bo och verka i måste vi fokusera på den kollektiva innovationsförmågan. Det är det bästa sättet att möta samhällsutmaningarna, säger hon.

Några exempel på testbäddar är Swereas textil- och materialåtervinning, Visual Arena på Lindholmen, AllAgeHub som utvecklar välfärdsteknik, Sharing City Göteborg som ägnar sig åt delningsekonomi, eller AstaZeros trafikmiljöer. Busslinje 55 – elektrifierad kollektivtrafik och digitala tester mitt i stadstrafiken – eller de nyligen lanserade självkörande minibussarna på Chalmersområdet är några andra. Testbäddarnas förmåga att samla kompetens från många olika håll kring ett område är ett viktigt incitament för nya klusterinitiativ, och ett starkt kluster kan i nästa steg locka fler företag och forskare som kan bidra med erfarenheter och ny kompetens; lite av ett självspelande piano om allt görs på rätt sätt. Men risken finns att gå miste om utvecklingspotentialen, menar Maria Strömberg.

– För många företag är framgångsrika tester en viktig första referens för att skapa trovärdighet för sin produkt. Men vi kan se att små och medelstora företag har svårt att hitta sin plats i sammanhanget. Den kollektiva innovationsförmågan bygger på att de är med, och det är också här de kan hitta framtida samarbetspartner och utvecklingsmöjligheter.

Ytterligare en utmaning är att ta tillvara erfarenheter från tidigare testbäddar.

– Många testbäddar är idag projektfinansierade, och när projektet är över finns teknik, kunskap och infrastruktur som skulle kunna användas vidare. Men det görs inte alltid – och man riskerar att tappa kunskap, säger Maria Strömberg.

En väg framåt är att i större utsträckning samordna alla initiativ som pågår för att på så sätt både ta vara på kunskap och ge fler tillträde. Nyligen lanserades Testbädd Göteborg, ett partnerskap mellan Göteborgs stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och GU och en direkt följd av den strategiska näringslivsdialog som kommunstyrelsen haft med representanter för näringsliv, akademi och forskningsinstitut de senaste åren. Tanken är att samordna alla aktörers resurser, idéer och information, skapa gemensamma policyer och bättre ta tillvara den innovationskraft som finns.

– Vi skapar gemensam kunskap för gemensamma lösningar. Med strategiska agendor och en mer långsiktig planeringshorisont kommer vi att ha en tydligare bild av vart vi är på väg och kunna locka hit såväl människor som nya företag och forskningsområden, säger Maria Strömberg.

Samtidigt pågår arbetet med att utveckla testbäddspolicyer på EU-nivå. Maria Strömberg var nyligen i Bryssel på en debatt kring testbäddar med representanter för de olika EU-direktoraten.

– Västsverige är en ledare inom innovation såväl i Europa som globalt. Vår förmåga att samverka är en av våra främsta tillgångar. Det kan vi växla upp! På lång sikt ser jag testbäddarna som ett sätt för regionen att bli en förebild för andra storstadsregioner och internationellt känd som en plats där man vill vara. Och att de som är del av testbäddsmiljöerna är stolta över det.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content