Bild på människor i möte

Aktuella samarbeten och projekt

Vi stärker näringslivet i Göteborgsregionen genom att driva strategiska samverkansinitiativ och projekt som ökar företagens innovationskraft och driver på näringslivets gröna omställning. Tillsammans med näringsliv, offentliga aktörer och akademin jobbar vi för en positiv förändring och hållbar tillväxt.

Våra pågående initiativ, projekt och samarbeten

 • Hamnkanalen Göteborg

  Gothenburg Green City Zone

  Gothenburg Green City Zone (GGCZ) innefattas av flera mindre projekt som arbetar med utveckling av framtidens transportsystem, med fokus på utsläppsfria fordon och infrastruktur.

 • Publikfest på Götaplatsen

  Lösningar för klimatsmarta evenemang

  Ett projekt inom Gothenburg Green City Zone

  Ett projekt där företag, samhällsaktörer och akademi samarbetar för att testa och utveckla lösningar för utsläppsfria transporter.

 • Elbilsladdning Business Region Göteborg

  PEPP - Public EV Power Pilots

  Ett projekt inom Gothenburg Green City Zone

  Ett samverkansprojekt som undersöker om fordon kan användas som energilager för att balansera elnäten.

 • Kranar och hamnen i Göteborg

  REDIG - Regionala godshubbar

  Ett projekt inom Gothenburg Green City Zone

  Projektet REDIG avser att lägga grunden för ett nytt, öppet och fossilfritt logistiksystem i evenemangsstråket Göteborg.

 • Wireless charging

  Wireless Charging

  Ett projekt inom Gothenburg Green City Zone

  Wireless Charging är ett treårigt försök med trådlös laddning av personbilar i taxitrafik.

 • Byggarbetsplats Business Region Göteborg

  Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

  Ett samarbete för bygg- och fastighetsbranschen med staden och forskningssamhället för att minska branschernas klimatpåverkan.

 • Konstverket Tegelverket

  Handslaget - cirkulärt byggande och återbruk

  Ett projekt inom Plattform för klimatneutralt byggande

  Initiativet har som syfte att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen.

 • Person som klipper i tyg

  Fashion, Facts and Fun

  Fashion, Facts and Fun är ett initiativ där Business Region Göteborg ska stödja modeföretag i Göteborgsregionen i sin hållbara omställning.

 • En laddstation för elbilar

  Elektrifierat transportsystem till 2030

  Vi har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030, för att minska växthusgasutsläppen från transporterna. 

 • Bild på Västra Nordstan

  Projekt Västra Nordstan

  Projektet ska få verksamheter att blomstra i Västra Nordstan och lyfta kvarterens attraktionskraft.

 • Seedling in a hand

  VEGO - Västsvenska etableringar för grön omställning

  Ett samarbetsprojekt med syfte att främja regionens gröna omställning genom fler hållbara företagsetableringar och investeringar i Västra Götaland. 

Internationella samarbeten

 • Robert Lindberg företagslotsar och kontakter business region göteborg

  Elbåtsladdning go:LEIF

  Elbåtladdningsprojektet go:LEIF har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen. 

 • Bild på en person som cyklar på Lindholmen i Göteborg

  MOVE21

  Göteborg är en av tre teststäder i EU-projektet MOVE21, ett innovationsprojekt som syftar till att transformera europeiska städer till smarta nollutsläppsområden för mobilitet och logistik.

 • Enterprise europe network logga

  Enterprise Europe Network

  Projektet startades av EU 2008 och är koordinerat av Tillväxtverket i Sverige. Syftet är att, med internationella kontakter och kunskap, stödja små och medelstora företag.

 • Skog och sjö Business Region Göteborg

  STRING - ett internationellt projektsamarbete

  String är ett internationellt samarbete som verkar för att skapa en "Green hub" som attraherar investeringar och visar upp hållbara lösningar och högkvalitativ infrastruktur.

Avslutade projekt i urval

Samverkan och organisering för kompetensomställning 2019-2020

En insats om för att kunna möta utmaningar och bistå fordonsindustrin. Partnerskapet bestod av Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgsregionen (GR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs Stads Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsförvaltningen (ArbVux). Läs slutrapporten

Tillväxt Turism 2016-2018

Samverkansprojektet Tillväxt Turism delfinansierades av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Deltagande parter var Business Region Göteborg (projektägare), Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co. Läs slutrapporten Tillväxt Turism
 

Vill du bli kontaktad?